בס"ד, יו"ד שבט, תשי"ב*

276

באתי לגניא) אחותי כלה1. ואיתא במדרש רבה (במקומו2) לגני לגנוני, למקום שהי' עיקרי בתחילה, דעיקר שכינה בתחתונים היתה, ועל ידי החטאים הנה על ידי חטא עץ הדעת נסתלקה השכינה מארץ לרקיע הא', ועל ידי שאר חטאים נסתלקה מרקיע לרקיע עד רקיע הז'. ואח"כ עמדו צדיקים והורידו את השכינה מרקיע לרקיע, עד שבא השביעי, וכל השביעין חביבין3, שהוא משה, והורידה למטה בארץ. וזהו צדיקים יירשו ארץ וישכנו לעד עלי'4, דצדיקים יירשו ארץ שהוא גן עדן לפי שהם ממשיכים ומשכינים5 את השכינה בארץ התחתונה, דזהו תכלית הכוונה בבריאת והתהוות העולמות. ועיקר הגילוי מה שהמשיכו את השכינה למטה, הוא במקדש, כמ"ש6 ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. והנה דייקו בזה רז"ל7, בתוכו לא נאמר אלא בתוכם, בתוך כל אחד ואחד מישראל, היינו דבכל אחד ואחד מישראל, על ידי שעובד בעצמו אותם העבודות שהיו במקדש, על ידי זה שוכן בו עיקר שכינה, כמו שהי' בתחלת בריאת העולמות ועוד יותר מכבתחילה, ונעשה עיקר דירה בתחתוניםב). והנה8 אחת עבודות העיקריות9 שהיו במקדש, היא עבודת הקרבנות, שהיא עבודה רוחניית. דגם עבודת הקרבנות שהיתה במקדש, שהקריבו בהמה גשמית, הנה גם זה היתה עבודה רוחניית, וראי' על זה מענין השתתפות הכהנים בעבודתם ולוים בשירם וזמרם בעת הבאת הקרבן, שהם ענינים רוחניים, וכמ"ש בזהרג) דכהני בחשאי


א) מאמר זה מיוסד בעיקרו על הפרק השני מד"ה באתי לגני ה'תש"י – המאמר הניתן, ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ללמוד אותו ביום יו"ד שבט ה'תש"י, יום בו נסתלק.

המאמר באתי לגני ה'תשי"א – מיוסד בעיקרו על הפרק הראשון מד"ה באתי לגני ה'תש"י.

ב) בכל הנאמר עד כאן – ראה ד"ה באתי לגני ה'תשי"א בארוכה.

ג) חלק ג' לט, א. וראה ביאורי הזהר ר"פ ויצא [לאדמו"ר האמצעי קלג, א ואילך. ולאדמו"ר הצ"צ ח"א ע' קב]. לקו"ת ואתחנן ד"ה וידעת (השני) פ"ב [ח, ב]. שם סוכות ד"ה ושאבתם (השני) פ"א [פ, א].

*) יצא לאור בשעתו, "מוצאי ש"ק, כ"ה אדר, ה'תשי"ב".

בהוצאה זו ניתוספו ע"י המו"ל מראי מקומות לפסוקים מחז"ל וכו' (בהערות הממוספרות).

חלק מהמאמר נדפס בלקו"ש ח"א ע' 205 ואילך.

1) שה"ש ה, א.

2) שהש"ר עה"פ.

3) ויק"ר פכ"ט, יא.

4) תהלים לז, כט.

5) ראה מ"כ ומהרז"ו לבמדב"ר פי"ג, ב. מהרז"ו לב"ר פי"ט, ז.

6) תרומה כה, ח.

7) כ"ה בשם רז"ל בלקו"ת נשא כ, סע"ב. ובכ"מ. וראה ראשית חכמה שער האהבה פ"ו קרוב לתחילתו (ד"ה ושני פסוקים). אלשיך עה"פ תרומה שם ("שמעתי לומדים"). של"ה סט, א. רא, א. חלק תושב"כ תרומה שכה, ב. שכו, ב.

8) בהבא לקמן – ראה ד"ה באתי לגני השי"ת פ"ב (סה"מ ה'שי"ת ס"ע 112 ואילך).

9) ראה ד"ה באתי לגני תשכ"ח פרק ב (לקמן ע' שז). ד"ה הנ"ל תשל"ב פרק ד ובהערה 22 שם (לקמן ע' שסט).