בס"ד, יו"ד שבט, ה'תשי"ט

295

(הנחה)

באתי לגני1 אחותי כלה2, ומבאר כ"ק מו"ח אדמו"ר בעל ההילולא בהמאמר3 עפ"י המבואר במדרש4 לגני לגנוני, למקום שהי' עיקרי בתחילה, דעיקר שכינה בתחתונים היתה, דבתחלת הבריאה עולם על מלואו נברא5, וע"י חטא עה"ד והחטאים שלאחריו סילקו את השכינה מלמטה למעלה עד רקיע הז', והצדיקים ע"י עבודתם המשיכו את השכינה מלמעלה למטה, דהתחלת ההמשכה הי' מאברהם, שהוא הי' הראשון, והורידה מרקיע הז' לו' וכו' עד שבא משה שהוא השביעי וכל השביעין חביבין6 והורידה מרקיע הא' למטה בארץ, ולכן למשה נאמר7 ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, דכפשוטו קאי על המשכת אלקות שהי' למטה בארץ, וגם כמאמר רז"ל8 בתוכו לא נאמר אלא בתוכם, בתוך כאו"א מישראל, ועפי"ז מבאר בהמאמר9 הטעם מה שהמשכן, דמשכן איהו מקדש ומקדש איהו משכן10, הי' מעצי שטים11, דשטים הוא מל' הטי'12 כמ"ש13 שטו העם, והוא ההטי' מדרך הישר והמיצוע, שישנה בב' אופנים, ההטי' מדרך המיצוע לגרוע והטי' מדרך המיצוע לטוב, שההטי' לגרוע הוא כמרז"ל14 אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטות, ושטות זה שהוא השטות דעולם והשטות דלעו"ז צריך להפוך לבחי' השטות דקדושה והוא העבודה שלמעלה מטעם ודעת, וזהו (האתהפכא משטות דלעו"ז לשטות דקדושה) עיקר עבודת המשכן ומקדש, שעי"ז נעשה ושכנתי בתוכם, שיהי' עיקר שכינה בתחתונים, באתי לגני לגנוני15. ועפי"ז מבאר גם בהמאמר16 הטעם מה שעצי


1) מאמר זה מיוסד בעיקרו על הפרק התשיעי מד"ה באתי לגני ה'שי"ת (סה"מ ה'שי"ת ע' 123 ואילך).

2) שה"ש ה, א.

3) ד"ה באתי לגני ה'שי"ת פ"א (סה"מ ה'שי"ת ע' 111).

4) שהש"ר עה"פ.

5) ראה ב"ר פי"ב, ו. פי"ג, ג. פי"ד, ז.

6) ויק"ר פכ"ט, יא.

7) תרומה כה, ח.

8) כ"ה בשם רז"ל בלקו"ת נשא כ, סע"ב. ובכ"מ. וראה ראשית חכמה שער האהבה פ"ו קרוב לתחלתו (ד"ה ושני פסוקים). אלשיך עה"פ תרומה שם ("שמעתי לומדים"). של"ה סט, א. רא, א. חלק תושב"כ תרומה שכה, ב. שכו, ב.

9) פ"ג (סה"מ שם ע' 114 ואילך).

10) ראה עירובין ב, סע"א.

11) תרומה כו, טו.

12) ראה המשך וככה תרל"ז פט"ל ואילך. קונטרס ומעין מאמר א פ"א.

13) בהעלותך יא, ח. וראה זח"ב סב, ב ואילך.

14) סוטה ג, רע"א.

15) ראה בהמאמר פ"ה (סה"מ שם ע' 117 ואילך).

16) פ"ו ואילך (סה"מ שם ע' 119 ואילך).