בס"ד. מוצש"ק פ' בשלח, י"א שבט (מאמר ב), ה'תשכ"ח*

306

באתי לגני אחותי כלה1, ומביא כ"ק מו"ח אדמו"ר בעל ההילולא בהמאמר דיום ההסתלקות ויום ההילולא שלו2, דאיתא במדרש רבה (במקומו) לגני לגנוני, למקום שהי' עיקרי בתחלה, דעיקר שכינה בתחתונים היתה, אלא שע"י הענינים הבלתי רצויים (מתחיל מחטא עה"ד) נסתלקה השכינה מלמטה למעלה עד רקיע השביעי, ואח"כ עמדו צדיקים (מתחיל מאברהם אבינו, אחד הי' אברהם3) והורידו את השכינה מלמעלה למטה, עד שבא משה שהוא השביעי (דכל השביעין חביבין4) והורידה למטה בארץ. דענין זה (ירידת והמשכת השכינה למטה בארץ) נעשה בעיקר ע"י המשכן5 שעשה משה כמ"ש6 ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. וזהו7 שהמשכן הי' מעצי שטים, כי המשכת עיקר שכינה למטה היא ע"י העבודה דאתכפיא ואתהפכא, כמאמר8 כד אתכפיא סט"א אסתלק יקרא דקוב"ה בכולהו עלמין, המשכת וגילוי עצמות אוא"ס שלמעלה משייכות לעולמות [שלכן נקראת המשכה זו בשם אסתלק, לפי שהוא גילוי האור שבבחינת רוממות9], עיקר שכינה, ומכיון שהמשכה זו היא ע"י העבודה דאתכפיא ואתהפכא, לכן הי' המשכן מעצי שטים, שטים מלשון שטות10, היינו שטות דלעו"ז (אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטות11),


*) יצא לאור בקונטרס יו"ד שבט – תשמ"ח, "לקראת יו"ד שבט, "העשירי יהי' קודש", יום הסתלקות- הילולא של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע . . ט' שבט תשמ"ח, שנת הקהל".

"המשך באתי לגני ה'שי"ת, המאמר שניתן ע"י כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע ללמוד אותו ביום יו"ד שבט ה'שי"תא, יום הסתלקותו, מכיל עשרים פרקים, ובכל שנה ושנה נוהג כ"ק אדמו"ר שליט"א לבאר במאמרו ד"ה באתי לגני – פרק אחד מההמשךב. ד"ה באתי לגני ה'תשכ"ח הנ"ל מיוסד בעיקרו על פרק חי מההמשך, ויוצא לאור לקראת יו"ד שבט שנה זו – בו לומדים פרק הנ"ל בפעם השני'".

1) שה"ש ה, א.

2) ד"ה באתי לגני ה'שי"ת (נדפס בסה"מ ה'תש"י ע' 111 ואילך), שניתן על ידי בעל המאמר ליו"ד שבט ה'שי"ת, יום הסתלקותו.

3) יחזקאל לג, כד.

4) ויק"ר פכ"ט, יא. וראה ד"ה באתי לגני ה'תשי"א ספ"ב ואילך (לעיל ס"ע רסד ואילך).

5) דאף שכבר במ"ת הי' "וירד ה' על הר סיני", אעפ"כ, הענין ד"הורידה למטה בארץ" הי' (בעיקר) במשכן, לאחרי מ"ת – ראה סה"מ תרמ"ד ע' רכב.

6) תרומה כה, ח.

7) בהבא להלן ראה בההמשך פ"ג ואילך.

8) ראה תניא פכ"ז ולקו"ת ר"פ פקודי (מזח"ב קכח, ב. וראה גם שם סז, ב. קפד, א). תו"א ויקהל פט, ד. לקו"ת חוקת סה, ג.

9) תו"א שם.

10) ראה סנהדרין קו, א. ספרי ר"פ בלק. במדב"ר פ"כ, כב. תנחומא בלק טז.

11) סוטה ג, א. וראה מאמרי אדהאמ"צ דברים ח"ב ע' תרמה. וש"נ.

א) והמשכו: ד"ה היושבת בגנים, מאמר לפורים (פרקים יא-טו), וסיום ההמשך (פרקים טז-כ) ליום ב' ניסן.

ב) שכמה נוהגים ללמוד פרק מעשרים הפרקים עה"ס (גם) דשנה אחר שנה. ולאחרי שנשלמו עשרים השנים הראשונות (ה'תשי"א-ה'תש"ל), מתחילים גם המנין דעשרים שנים השניות, בעשרים פרקים אלו, כל שנה פרק אחד.