בס"ד. יו"ד שבט, ה'תשכ"ט*

319

באתי לגני אחותי כלה1, ומביא כ"ק מו"ח אדמו"ר בעל ההילולא בהמאמר דיום ההסתלקות יום ההילולא שלו2, דאיתא במדרש רבה (במקומו) לגני לגנוני, למקום שהי' עיקרי בתחלה, דעיקר שכינה בתחתונים היתה, אלא שע"י ענינים בלתי רצויים נסתלקה השכינה מלמטה למעלה עד לרקיע השביעי, ואח"כ עמדו שבעה צדיקים והורידו את השכינה מלמעלה למטה, עד שבא משה שהוא השביעי, וכל השביעין חביבין3, והורידה למטה בארץ. דענין זה (המשכת וירידת השכינה למטה בארץ) נעשה בעיקר4 ע"י המשכן שעשה משה כמ"ש5 ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. וזהו צדיקים יירשו ארץ וישכנו לעד עלי'6, דזה שצדיקים (ועמך7 כולם צדיקים8) יירשו ארץ שהוא ג"ע הוא מפני שהם משכינים (ממשיכים9) בחי' שוכן עד מרום וקדוש10 שיהי' בגילוי למטה. ויש לומר, דע"פ מ"ש בהמאמר שפירוש וישכנו לעד עלי' הוא שהצדיקים ממשיכים בחי' עד שתהי' בגילוי למטה, בהכרח לומר שארץ שבפסוק זה הוא ארץ כפשוטו [שהרי עלי' קאי על ארץ דכאן], ומ"ש בהמאמר שצדיקים יירשו ארץ הוא ג"ע, הכוונה בזה היא לא לעולם הנשמות כמו שהם בלא גופים, אלא להג"ע כמו שהוא בארץ הגשמי, שהי' בו אדה"ר (בגופו הגשמי) קודם החטא, שאז היתה עיקר שכינה בתחתונים.

ב) וממשיך בהמאמר, שהעבודה שעל ידה נעשתה המשכת עיקר שכינה למטה (לאחרי שנסתלקה על ידי ז' הענינים הבלתי רצויים) היא העבודה


*) יצא לאור בקונטרס יו"ד שבט – תשמ"ט, "לקראת יו"ד שבט, יום הסתלקות-הילולא של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע . . מוצש"ק פ' בא ט' שבט תשמ"ט".

המאמר "מיוסד בעיקרו על פרק י"ט מההמשך, ויוצא לאור לקראת יו"ד שבט שנה זו – בו לומדים פרק הנ"ל בפעם השני'*".

1) שה"ש ה, א.

2) ד"ה באתי לגני ה'שי"ת (נדפס בסה"מ ה'תש"י ע' 111 ואילך), שניתן על ידי בעל המאמר ליו"ד שבט ה'שי"ת, יום הסתלקותו.

3) ויק"ר פכ"ט, יא.

4) משא"כ במ"ת – ראה ד"ה באתי לגני ה'תשכ"ח הערה 5 (לעיל ע' שו).

5) תרומה כה, ח.

6) תהלים לז, כט.

7) ישעי' ס, כא.

8) ע"פ מ"ש בפנים (וראה גם ד"ה באתי לגני הנ"ל ס"ב – לעיל ע' שח) שהכוונה ב"צדיקים" כאן היא (לא רק לשבעה הצדיקים שמאברהם ועד משה, אלא) גם ל"ועמך כולם צדיקים", יומתק מה שמביא בהמאמר הפסוק צדיקים יירשו ארץ גו' לאחרי (ובהמשך לזה) שאומר "בתוכו לא נאמר אלא בתוכם בתוך כל אחד ואחד".

9) ראה מ"כ ומהרז"ו לבמדב"ר פי"ג, ב. מהרז"ו לב"ר פי"ט, ז.

10) כ"ה בהמשך ההילולא. וראה ד"ה באתי לגני הנ"ל הערות 28-27 (לעיל ע' שח).

*) ראה ב"פתח דבר" לד"ה זה ה'תשכ"ח – לעיל ע' שו ובשוה"ג ב.