בס"ד. יום ה' פ' יתרו, חמשה-עשר בשבט ה'תשל"ד*

419

בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני1, ואיתא בגמרא2 כתיב הכא ביום הזה באו מדבר סיני וכתיב התם3 החודש הזה לכם ראש חדשים, מה להלן ר"ח אף כאן ר"ח. וידוע הדיוק4 מה שנאמר ביום הזה סתם (וצריך ללמוד מגז"ש שהוא ר"ח5) ולא נאמר באחד לחודש. והנה ברש"י מפרש דמה שכתוב ביום הזה6 הוא שיהיו דברי תורה חדשים עליך כאילו היום ניתנו. וצריך להבין, דפירוש ביום הזה כפשוטו הוא שביום הזה קאי על ר"ח סיון, ולהפירוש שיהיו דברי תורה חדשים עליך כו' ביום הזה קאי על כל יום דכל ימות השנה. גם צריך להבין (כהדיוק בכמה דרושים7), איך אפשר שיהיו דברי תורה בכל יום כחדשים ועאכו"כ חדשים אחר שכבר ניתנה התורה יותר מג' אלפים שנה. ולכאורה אפשר לבאר זה ע"פ המבואר בהדרושים ד"ה זה8 בפירוש הכתוב9 וידבר אלקים את כל הדברים האלה לאמר, דתיבת לאמר בפסוק זה פירושה הוא שלימוד התורה (כל הדברים האלה) יהי' באופן דלאמר, לחזור הדברים שהקב"ה אומר עכשיו, כמ"ש10 תען לשוני אמרתך, שהתורה היא אמרתך אלא שלשוני תען כעונה אחר האומר. ולכן מה להלן באימה וביראה כו' אף כאן כו'11, כי בלימודו התורה עכשיו הקב"ה אומר הדברים האלה עכשיו, באותו האופן ממש כבשעת מתן תורה. וג"ז צריך ביאור, דכיון שדבריו של הקב"ה חיים וקיימים לעד בלי שום שינוי12, מה מיתוסף ומתחדש בזה שאומרם עכשיו (בעת לימוד האדם) עוד פעם13.


*) יצא לאור בקונטרס כ"ב שבט – תש"נ, "לקראת ש"פ יתרו, כ"ב שבט – יאָרצייט-הילולא השני של הרבנית הצדקנית מרת חי' מושקא נ"ע זי"ע . . עש"ק פ' יתרו, כ"ב שבט, שנת ה'תש"נ".

1) פרשתנו (יתרו) יט, א.

2) שבת פו, ב.

3) בא יב, ב.

4) רד"ה זה בתו"א ריש פרשתנו. תקס"ז (סה"מ תקס"ז ע' קמו). תו"ח פרשתנו שסו, ב [בהוצאה החדשה – ח"ב רנא, א]. תרנ"ה (סה"מ תרנ"ה ע' פט).

5) בפרש"י כאן "ביום הזה – בר"ח". ומזה שאינו מביא הגז"ש שבמס' שבת שם, מוכח, שזה מובן מהכתוב עצמו. וכפירוש הספורנו "ביום הזה – ביום החודש" (וראה ראב"ע כאן). אבל גם לפי פירוש זה יש מקום להדיוק דהול"ל באחד לחודש – ראה פקודי מ, ב. שם, יז. ועוד.

6) בפרש"י שם: "לא הי' צריך לכתוב אלא ביום ההוא, מהו ביום הזה". ובד"ה בחודש השלישי ה'תש"ב בתחלתו (סה"מ ה'תש"ב ע' 99) "טעם אומרו ביום הזה סתם ולא נתפרש באיזה יום . . כפירש"י כו'".

7) סה"מ תרס"ה ס"ע רלה. עטר"ת ע' תלח. תרפ"ה ע' ריא. ה'ש"ת ע' 116. וראה לקו"ת שה"ש מב, א.

8) תו"א שם סז, א. סה"מ תקס"ז שם ע' קמט. תו"ח שם שע, ב [בהוצאה החדשה – ח"ב רנג, ב]. סה"מ תרנ"ה שם ע' צא-ב.

9) פרשתנו כ, א.

10) תהלים קיט, קעב.

11) ברכות כב, א.

12) ולהעיר מסה"מ תרנ"ה שם.

13) ראה עד"ז סה"מ תרס"ה וה'ש"ת שבהערה 7.