בס"ד. אור ליום ג', יו"ד כסלו ה'תשמ"א*

45

פדה בשלום נפשי מקרב לי כי ברבים היו עמדי1, ומבאר בעל הגאולה במאמרו ד"ה זה (שנדפס בספרו שערי תשובה2)3, דפירוש פדה בשלום (בשלום דוקא) הוא שהפדי' היא באופן שהמנגד מתבטל לגמרי, שלכן אין צריך למלחמה כלל. וע"ד שהי' בימי שלמה, שכל הגוים נתבטלו לגבי שלמה, שלא ע"י מלחמה, שלכן נקרא בשם שלמה כי שלום הי' בימיו כו'4. אלא שהשלום שבימי שלמה לא הי' עדיין בשלימות5, ותכלית השלימות שבזה יהי' בימות המשיח שאז יתבטל הרע לגמרי (כמ"ש6 ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ), שלכן יהי' אז ונהרו אליו כל הגוים גו'7 (ונהרו מעצמם), וכמו"כ בנוגע לבע"ח – לא ירעו ולא ישחיתו גו'8 וארי' כבקר יאכל תבן9, ואולי י"ל, דמזה שמביא בהמאמר הפסוק וארי' כבקר יאכל תבן, מובן, דבימות המשיח גופא, השלימות דפדה בשלום תהי' בתקופה השני' דוקא10. וכמבואר במק"א11 תיווך הדעות12 בפירוש וגר זאב עם כבש וגו'13, שבתקופה הראשונה דימות המשיח יהי' זה בדרך "משל וחידה"14, והכוונה לאומות העולם, ובתקופה השני' יהי' זה כפשוטו (בנוגע לבע"ח).


*) יצא לאור בקונטרס ט'-יו"ד כסלו – תשמ"ח, "לקראת ט' כסלו, יום ההולדת דאדמו"ר האמצעי (בשנת תקל"ד) ויום ההילולא שלו (בשנת תקפ"ח)*, ויו"ד כסלו יום הגאולה דאדמו"ר האמצעי (בשנת תקפ"ז)** . . ערב ט' כסלו, שנת הקהל, שנת תשמ"ח".

1) תהלים נה, יט.

2) ח"א (שער התפלה) מט, א ואילך.

3) פי"א. וראה שם נה, ד. נו, א.

4) כמ"ש (דברי הימים-א כב, ט) שלמה יהי' שמו ושלום ושקט אתן על ישראל בימיו.

5) כמפורש בהמשך תער"ב ח"ב פשע"ד (ע' תשסט). וראה גם שערי תשובה שם (נו, א) "וכה"ג הי' בימי שלמה", שהשלום שהי' בימי שלמה הי' רק דוגמת השלום דלע"ל.

6) זכרי' יג, ב.

7) ישעי' ב, ב.

8) שם יא, ט.

9) שם, ז.

10) שהרי ההכרעה היא (וגם בחסידות –) שפי' כתובים אלה כפשוטם. אף שבדוחק קצת י"ל שבמאמר זה לא נחית לחילוקי דעות אלה, כ"א רק להכתוב בכלל.

11) לקו"ש חט"ו ע' 417. "סיום הרמב"ם" יו"ד שבט תשמ"ז (תורת מנחם – הדרנים על הרמב"ם וש"ס ע' קל). וש"נ.

12) דהרמב"ם והראב"ד – הל' מלכים רפי"ב.

13) ישעי' שם, ו.

14) ל' הרמב"ם שם.

*) ע"ד הסתלקותו – ראה הקדמה לתורת חיים בראשית. "בית רבי" ח"ב פרק ו. קובץ "יגדיל תורה" חוברת סח (תשרי-כסלו ה'תשמ"ו) סי' יד.

ביאור שייכות הסתלקותו לט' כסלו ה'תקפ"ח, ואופנה – ראה לקוטי לוי"צ אגרות-קודש ע' שכז. שם ע' שלט ואילך.

**) ע"ד גאולתו – ראה בארוכה "התמים" חוברת ב' ע' עז [פו, א]. שם ע' פא [פח, א] ואילך. מבוא לקונטרס "בד קודש". "בית רבי" ח"ב פרקים ד-ה (נעתקו גם – בקיצור לשון קצת – בהוספה לקונטרס הנ"ל ע' 20 ואילך).