בס"ד. יום ב' פ' יתרו, ט"ו בשבט, ה'תשל"ח*

433

באתי לגני אחותי כלה1, ומביא כ"ק מו"ח אדמו"ר [בעל ההילולא דיו"ד שבט, שהשלימות דכל ימי החודש היא ביום הט"ו, שבו קיימא סיהרא באשלמותא2] במאמרו הידוע ד"ה זה3, דאיתא במדרש4 דפירוש באתי לגני הוא המשכת וירידת עיקר שכינה למטה בארץ. ועיקר המשכה זו היתה כשהוקם המשכן, כדאיתא במדרש שם ואימת שרתה שכינה עלי' (בארץ) ביום שהוקם המשכן. וכמ"ש5 ועשו לי מקדש (ואז) ושכנתי בתוכם. והגם שגם במתן תורה היתה המשכת וירידת השכינה למטה בארץ כמ"ש6 וירד הוי' על הר סיני, יש לומר7, שעיקר הענין דהמשכת וירידת השכינה למטה בארץ הוא כשההמשכה למטה היא בפנימיות (באופן שהמטה מזדכך ומתעלה עי"ז8), שזהו דוקא כשההמשכה היא ע"י עבודת המטה, ולכן אומר שעיקר המשכת השכינה בארץ הי' כשהוקם המשכן, כי ההמשכה שהיתה במתן תורה היתה מצד למעלה, שלכן הי' הגילוי לפי שעה, והעילוי דהמשכת השכינה במשכן היא שההמשכה (ושכנתי בתוכם) היא ע"י עבודה ועשי', ועשו לי מקדש.

ויש להוסיף, דמעלת ההמשכה במשכן ומקדש (על ההמשכה שהיתה במתן תורה) היא לא רק מצד זה שההמשכה היא ע"י עבודה (בכלל), אלא גם מצד זה שהעבודה דועשו לי מקדש היא העבודה דאתכפיא ואתהפכא (הפיכת השטות דלעו"ז לשטות דקדושה)9. דגם בהמשכה שבאה ע"י עבודה, ההמשכה שע"י העבודה דאתכפיא ואתהפכא היא נעלית יותר מההמשכה שע"י עבודה בעניני קדושה10, כי יתרון האור הוא מן החושך דוקא, דע"י שהחושך נהפך לאור נעשה יתרון בהאור, כמבואר בארוכה בהמאמר11.


*) יצא לאור בקונטרס כ"ב שבט – תשמ"ט, "לקראת ש"ק פ' יתרו, כ"ב שבט – יום ההסתלקות של הרבנית הצדקנית מרת חי' מושקא נ"ע זי"ע . . עש"ק כ"ב שבט תשמ"ט".

1) שה"ש ה, א.

2) זהר ח"ב רטו, א. וראה גם שם ח"א קנ, רע"א. רכה, סע"ב. רמט, ב. ח"ב פה, רע"א.

3) שניתן על ידי בעל המאמר ליו"ד שבט ה'שי"ת, יום הסתלקותו – נדפס בסה"מ ה'תש"י ע' 111 ואילך.

4) שהש"ר במקומו. וש"נ.

5) תרומה כה, ח.

6) פרשתנו יט, כ. וראה תנחומא נשא טז "עמד משה והורידה לארץ שנאמר וירד ה' על הר סיני". וכ"ה במ"כ לב"ר פי"ט, ז.

7) וראה סה"מ תרמ"ד ע' רכב.

8) וראה ד"ה וה' אמר המכסה גו' ה'תשל"ז ס"ה (לעיל ח"א ע' רנח ואילך), דכאשר ההמשכה היא באופן שאינה פועלת העלאה בהתחתון – הגם שהחסרון הוא מצד התחתון, שאינו כלי – חסר אז (לא רק בההעלאה, אלא) גם בההמשכה.

9) ראה בארוכה המשך ההילולא פ"ג ואילך.

10) ראה ד"ה באתי לגני ה'תשכ"ט ס"ג. שם סי"ד (לעיל ע' שכ. של ואילך). ובכ"מ.

11) פ"א ואילך.