בס"ד. ש"פ וישב, כ"א כסלו, ה'תשל"א*

472

(הנחה בלתי מוגה)

אמר ר' אלכסנדרי כל העוסק בתורה לשמה משים שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה1. והנה במאמר ד"ה זה שנאמר לפני שלשים שנה (כ"א כסלו תש"א)2 מביא גם ג' הדיעות (בענין פעולת עסק התורה לשמה) שלאח"ז1: כאילו בנה פלטרין של מעלה ושל מטה, אף מגין על כל העולם כולו, אף מקרב את הגאולה. ומבאר בהמאמר שם, ששלום הו"ע ההתחברות (והיינו שישנם ב' ענינים נפרדים ומחולקים זמ"ז, וישנו שלישי העושה שלום ביניהם), ופמליא ענינו חיילות, ובעבודה הו"ע המדות, וזהו כל העוסק בתורה לשמה משים שלום בפמליא כו', שע"י עסק התורה לשמה עושה התחברות בהמדות. ומוסיף בהמאמר שם: והיינו המדות שבלב הנולדות מהמדות שבשכל (שהכוונה בזה לבאר ב' הענינים שבפמליא, פמליא של מעלה ופמליא של מטה, דפמליא של מעלה הו"ע המדות שבשכל, ופמליא של מטה הו"ע המדות שבלב. דהנה, המדות הם שרש ומקור הנבראים, שבעת ימי הבנין, והמוחין הם למעלה מעולמות, כמאמר3 אלפיים שנה קדמה תורה לעולם, שלכן בכללות המדות הם בחי' מטה והמוחין הם בחי' מעלה, אמנם בענין המדות (פמליא) גופא, הנה המדות שבלב הן פמליא של מטה והמדות שבשכל הן פמליא של מעלה). וכ"ז היא פעולה הא' שבעסק התורה לשמה. ופעולה הב' כאילו בנה פלטרין כו' הוא (כמו שמבאר בהמאמר שם) ענין המוחין, וגם בזה ישנם ב' בחינות, פלטרין של מעלה ופלטרין של מטה, פלטרין של מעלה הו"ע השכל שבמוח, ופלטרין של מטה הו"ע השכל שבמדות, כמבואר בהמאמר שם. וזהו ג"כ מה שבפעולה הא' אמרו משים שלום בפמליא כו' (והיינו שהפמליא ישנו כבר גם לפנ"ז ורק שמשים שלום בה), ובפעולה הב' אמרו בנה פלטרין שבונה דבר חדש, כי המדות, מכיון שהם שרש ומקור הנבראים, הרי ישנם הם בעולמות מצד עצמם (והפעולה שנעשה בהם ע"י עסק התורה לשמה הוא ענין השלום), משא"כ המוחין שהם למעלה מעולמות, הרי המשכת המוחין שע"י עסק התורה לשמה הו"ע בנין חדש. והנה ידוע4 שבריאת העולמות היתה בשביל ישראל ובשביל התורה, דישראל הו"ע ז"א, המדות (וכידוע5 שישראל הוא ר"ת יש ששים רבוא אותיות לתורה, וידוע6 שהמספר ששים רבוא הוא מצד בחי' המדות, וא"ו


*) התחלת וסיום המאמר – הוגה ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א. גוף המאמר – הוא המשך למאמר ד"ה פדה בשלום נפשי די"ט כסלו (לעיל ע' תסג. וראה שם הערות 9-8).

1) סנהדרין צט, ב.

2) סה"מ תש"א ע' 53 ואילך.

3) ראה מדרש תהלים צ, ד. ב"ר פ"ח, ב. תנחומא וישב ד. זח"ב מט, א. ועוד.

4) פרש"י עה"ת בתחלתו. ובכ"מ.

5) מגלה עמוקות אופן קפו.

6) ראה ספר הליקוטים (דא"ח להצ"צ) ערך ישראל סכ"ב. וש"נ.