בס"ד. ש"פ בא, ח' שבט, ה'תשל"ו*

486

(הנחה)

באתי1 לגני אחותי כלה2 ומביא כ"ק מו"ח אדמו"ר בעל ההילולא [בהמאמר3 שניתן על ידו ליום הסתלקותו ש"פ בא יו"ד שבט, תש"י] את מאמר המדרש4 לגני לגנוני למקום שהי' עיקרי בתחלה, דעיקר שכינה בתחתונים היתה, אלא שע"י ענינים בלתי רצויים במשך ז' דורות סילקו את השכינה מלמטה למעלה עד רקיע הז', ואח"כ עמדו צדיקים והמשיכו את השכינה מלמעלה למטה, והתחלת ההמשכה היתה מאברהם, אחד הי' אברהם5, שהורידה מרקיע הז' לו' וכו' ועד שבא משה שהוא השביעי וכל השביעין חביבין6 והורידה למטה בארץ. וזהו מה שעשיית המשכן היתה ע"י משה (דוקא), כי ענין המשכן הוא כמ"ש7 ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, שע"י ועשו לי מקדש נעשה ושכנתי למטה בבני ישראל ובעולם, כי מהשראת השכינה שהייתה בבית המקדש נמשך הגילוי ע"י החלונות שקופים אטומים8 בכל העולם. וכל זה נעשה ע"י עבודת ישראל וכמו שדייקו רז"ל9 בתוכו לא נאמר אלא בתוכם בתוך כאו"א מישראל, שע"י עבודת ישראל (אשר ועמך כולם צדיקים10) נעשה ושכנתי בהמשכן ועי"ז בכל העולם. וזהו צדיקים יירשו ארץ וישכנו לעד עלי'11, דצדיקים יירשו ארץ שהוא ארצות החיים (ג"ע) לפי שהם משכינים וממשיכים12 בחינת שוכן13 עד14, בחינת הסובב, שיהי' בגילוי למטה ע"י העבודה דתומ"צ. וכמ"ש15 אנכי עשיתי ארץ ואדם עלי' בראתי, דזה16 מה שאנכי עשיתי ארץ הוא בשביל האדם ובריאת האדם היא בשביל בראת"י בגימטריא


*) על רשימת ההנחה – תיקן כ"ק אדמו"ר שליט"א כמה תיקונים בכתי"ק, וכן הוסיף כמה הערות (המו"ל).

1) מאמר זה מיוסד בעיקרו על פרק הששי מהמשך באתי לגני ה'שי"ת (סה"מ ה'שי"ת ע' 119 ואילך).

2) שה"ש ה, א.

3) סה"מ ה'שי"ת ע' 111.

4) שהש"ר עה"פ.

5) יחזקאל לג, כד.

6) ויק"ר פכ"ט, יא.

7) תרומה כה, ח.

8) מלכים-א ו, ד. וראה מנחות פו, ב ובפרש"י שם.

9) ראשית חכמה שער האהבה פ"ו קרוב לתחילתו (ד"ה ושני פסוקים). של"ה סט, א. רא, א. שכה, ב. שכו, ב. ועוד.

10) ישעי' ס, כא.

11) תהלים לז, כט.

12) ראה מתנות כהונה ומהרז"ו לבמדב"ר פי"ג, ב. מהרז"ו לב"ר פי"ט, ז.

13) ראה ד"ה באתי לגני תשי"א פ"ד (לעיל ע' רסו).

14) נוסח התפלה.

15) ישעי' מה, יב.

16) ראה סה"מ תרצ"ו ע' 139. ספר השיחות תרצ"ו-חורף ה'ש"ת ע' 255. וש"נ.