בס"ד. י"ט כסלו ה'תשל"ט*

73

אמר ר' אושעיא מאי דכתיב1 צדקת פרזונו בישראל גו' צדקה עשה הקב"ה בישראל שפיזרן לבין האומות2, ומבאר כ"ק מו"ח אדמו"ר במאמרו ד"ה זה [שנאמר בי"ט כסלו3 תרפ"ט בסעודה, ונדפס בקונטרס דרושי חתונה תרפ"ט4], דע"י שישראל מפוזרים בכמה מדינות, הנה גם כשבמדינה אחת דוחקים ולוחצים את בנ"י ואין נותנים להם ללמוד תורה ולקיים מצוות, ועד שבכמה מצוות הם אנוסים ממש5 שאין להם אפשרות כלל לקיים אותם אפילו ע"י מס"נ6 [ולדוגמא, כשיש גזירת המלכות שלא להכניס להמדינה ד' מינים, שאז גם ע"י מס"נ א"א לקיים המצוה], הנה ע"י שישראל הנמצאים בשאר המדינות עוסקים בתומ"צ, הם נותנים כח ועוז גם לאלו הנמצאים בהמקום שיש שם גזירות, שיוכלו ללמוד תורה ולקיים מצוות. ומן הקל אל הכבד, בתחלה שיוכלו לקיים את המצוות ע"י מס"נ עכ"פ [וכידוע שיש דעה בפוסקים7 שגם בהמצוות שעליהם אמרו יעבור ואל יהרג רשאי לקדש את השם ולמסור עצמו], ועד שאח"כ לא יצטרכו למס"נ כלל8, ועד שלא יהי' להם נסיונות ואפילו לא מניעות ועיכובים, כי יצאו לחירות ויוכלו לעסוק בתומ"צ מתוך הרחבה, כמארז"ל9 כל המקיים את התורה מעוני סופו לקיימה מעושר.

ב) והנה כיון שהתורה היא נצחית בכל עת וזמן ובכל מקום (כמבואר בהמאמר10), מובן שצדקה זו היא גם בהמקומות שאין שם גזירות על תומ"צ. ויובן זה ע"פ מ"ש כ"ק מו"ח אדמו"ר (בדרושי חתונה הנ"ל11) בענין מצות פדיון שבויים


*) יצא לאור בקונטרס י"ט כסלו – תש"נ, "לקראת חג הגאולה י"ט כסלו הבעל"ט, יום גאולת כ"ק אדמו"ר הזקן ממאסרו (בשנת תקנ"ט) . . טו כסלו שנת ה'תש"נ". "המאמר מיוסד על ד"ה זה די"ט כסלו שנדפס בקונטרס דרושי חתונה תרפ"ט".

1) ספר שופטים ה, יא.

2) פסחים פז, ב.

3) השייכות דפסוק זה (צדקת פרזונו גו') לי"ט כסלו, וכן הטעם שמביא בהמאמר את בעל המאמר (ר' אושעיא) – נתבאר בד"ה זה די"ט כסלו ה'תשמ"ח (תורת מנחם – דרושי חתונה ע' רס ואילך).

4) קונטרס ב – נדפס בסה"מ קונטרסים ח"א, והו"ל עוה"פ ז"ע (בשנת תשל"ט) בקונטרס בפ"ע. – ראה סה"מ שם לב, סע"ב ואילך. סה"מ תרפ"ט ע' 113 ואילך.

5) הלשון והגדר דאונס הוא גם כשיש לו אפשרות לקיים ע"י מס"נ – ראה רמב"ם הל' יסוה"ת פ"ה. ובכ"מ. אבל אונס ממש הוא כשאין אפשרות אפילו ע"י מס"נ, כבפנים.

6) להעיר מר"ן לשבת פ"ד (מט, א) ד"ה ומקשו (הובא בכס"מ שם רפ"ה) "שהן יכולין לבטלה ממנו על כרחו".

7) ראה נו"כ הרמב"ם שם ה"ד. טור ושו"ע יו"ד ר"ס קנז. ובנו"כ שם.

8) בד"ה א"ר אושעיא הנ"ל, שהנתינת כח היא ש"יתעוררו בהתעוררות גדולה כו' במס"נ שלא לשמוע להמנגד כו'". ויש לומר, שזהו רק בתחלה, ומזה נמשך שאח"כ לא יצטרכו למס"נ, כבפנים.

9) אבות פ"ד משנה ט.

10) ד"ה א"ר אושעיא הנ"ל (סה"מ שם לג, א). וראה גם תניא רפי"ז. מאמרי אדמו"ר האמצעי בראשית ע' צג (וש"נ). ובכ"מ.

11) בד"ה כל הנהנה תרפ"ט ס"י (סה"מ שם כז, א).