ספריית חב"ד ליובאוויטש

ש"פ משפטים, פ' שקלים, מבה"ח אדר ה'תשל"א 1
מוצאי ש"פ משפטים, מבה"ח אדר ראשון – בחדרו –... 8
ש"פ משפטים, פ' שקלים, מבה"ח וער"ח אדר... 15
ש"פ משפטים, מבה"ח אדר ראשון ה'תשמ"א 18
[בס"ד. ש"פ ויקהל, פ' שקלים, מבה"ח אדר שני,... 28
ש"פ תשא, ט"ז אדר, תשכ"ח. 30
ש"פ תצוה, יו"ד אדר-ראשון ה'תשמ"א 34
יום ג', פורים קטן ה'תשל"ח. 44
[בס"ד. פורים, ה'תשי"א] 53
פורים ה'תשי"א 54
פורים (מאמר ב') ה'תשי"ג 65
פורים ה'תשכ"ה 73
פורים ה'תשד"מ 80
ש"פ פקודי ה'תש"ל 89
ש"פ ויקהל-פקודי, פ' החודש, כ"ה אדר ה'תשל"ה 96
מוצש"ק פ' ויקהל-פקודי, פ' החודש, כ"ה אדר... 103
ש"פ ויקהל-פקודי, פ' החודש, ה'תשמ"ז 110
ש"פ ויקרא, ג' ניסן ה'תשל"ב 115
ש"פ תזריע, ראש חודש ניסן ה'תשכ"ה 122
י"א ניסן ה'תשל"א 127
י"א ניסן ה'תשל"ח 138
י"א ניסן ה'תשמ"ב 147
י"ג ניסן, אור לי"ד ניסן תשמ"ט. 153
אור ליום ועש"ק פ' חיי שרה, כ"ו מרחשון... 156
אחרון של פסח ה'תשי"ב 162
אחרון של פסח ה'תשי"ד. 171
ש"פ קדושים, מבה"ח אייר ה'תשי"ד. 179
אחרון של פסח ה'תשכ"ה 188
אחרון של פסח ה'תשל"ח 196
אחרון של פסח ה'תשל"ט 204
אחרון של פסח ה'תשמ"ו 209
אחרון של פסח ה'תשמ"ט 214
ש"פ אחרי, מבה"ח אייר ה'תשל"ג 217
ש"פ אחרי, מבה"ח אייר ה'תשמ"ו 221
ש"פ שמיני, מבה"ח וער"ח אייר ה'תשכ"ח 227
ש"פ קדושים, ב' דר"ח אייר ה'תשל"ו 238
ש"פ תזריע-מצורע, ג' אייר ה'תשמ"ז 244
ש"פ אחרי-קדושים, י"ג אייר ה'תשכ"א 249
ש"פ אמור, י"ג אייר ה'תשכ"ה 260
מוצאי ש"ק פ' אמור, י"ג אייר, אור לי"ד אייר,... 264
ל"ג בעומר ה'תשכ"ב 270
ל"ג בעומר ה'תשמ"ה 276
ש"פ אמור, י"ט אייר, ה'תשל"ד 284
ש"פ אמור, י"ט אייר, ה'תשל"ז 291
ש"פ במדבר, מבה"ח וער"ח סיון ה'תשכ"ט 299
אור לה' סיון, ערב חג השבועות, ה'תשמ"ט 308
ליל א' דחג השבועות (לפנות בוקר) ה'תשכ"ה 315
יום ב' דחג השבועות ה'תשכ"ח 326
יום ב' דחג השבועות ה'תשכ"ט 334
יום ב' דחג השבועות, ה'תשמ"ו 342
ש"פ נשא, י"ד סיון ה'תשל"ב 349
ש"פ בהעלותך, ט' סיון ה'תשכ"ז 355
ש"פ בהעלותך, כ"א סיון ה'תשכ"ט 360
יום ד' פ' בהעלותך, ט"ו סיון ה'תשל"ד 368
ש"פ שלח, כ"ח סיון, מבה"ח תמוז ה'תשי"ט 374
ש"פ שלח, כ"ח סיון, מבה"ח תמוז, ה'תשל"ו 380
ש"פ קרח, א' דר"ח תמוז ה'תשל"ג 384
ש"פ ויקרא, פרשת החודש, ראש חודש ניסן,... 393
אחרון של פסח, בסעודה, ה'תשכ"ז 400
ליל א' דחג השבועות (לפנות-בוקר), ה'תשכ"א 410
יום ב' דחג השבועות, ה'תשכ"א 419