בס"ד. שיחת ליל ה' פ' חיי שרה, כ"ף מרחשון, ה'תשי"ד.

147

גדולות וחוגים גדולים – הרי זה נותן תקווה גדולה שהנה הנה ("באַלד באַלד") יהי' נצחון האמת.

ד. אחת הסיבות לכך שעד עתה לא הצליחו, היא, העדר שימת-לב לחנך את הדור הצעיר, ולא עוד אלא שגם אלה שעסקו בכך, רצו לחנך את הדור הצעיר "מלמעלה למטה", היינו, שהצעירים יביטו על הזקנים, בעלי הנסיון, וילמדו מהם – דבר שלא התקבל אצל הדור הצעיר, כיון שרצונם להיות עצמאיים.

כיצד יכולים להשפיע על הדור הצעיר? – עי"ז שמחנכים את הנוער מקטנות, תוך כדי השתדלות שאח"כ יהיו הם בעצמם מחנכים. זוהי הדרך לכבוש את הדור הצעיר, וגם את דור הביניים.

ה. זוהי אחת המטרות העיקריות בישיבות.

בישיבות מחנכים את התלמידים לא רק בתור פרט, אלא המטרה העיקרית היא לנטוע בהתלמיד את הרעיון שעליו לפעול בכל החוג – תחילה בחוג מצומצם, ואח"כ בחוג רחב יותר – לקרבם ליהדות, עד כדי כך, שיהיו לא רק במלחמת הגנה ("דעפענסיוו"), אלא גם במלחמת תנופה ("אפענסיוו"), היינו, שגם הם ילחמו בשביל יהדות.

וענין זה בולט יותר בישיבות ליובאוויטש. בישיבות ליובאוויטש מלמדים את התלמידים לא רק שהם בעצמם יהיו דתיים, הן לשמים והן לבריות ("פרום צום אויבערשטן און פרום צו לייטן"), אלא מלמדים אותם עוד בהיותם בישיבה לנצל את הכשרונות והאפשרויות שלהם לצורך השפעה על הזולת, להיות "מנהיגים".

ו. וזהו מה שאמרתי קודם בנוגע לאסיפה זו כדי לעזור לישיבה, שלא מדובר כאן אודות עזרה לקבוצה או תנועה מסויימת – כי, עם כל השתתפות של נדבה בישיבה, נוטלים חלק בעזרה לכלל היהדות, כיון שתלמידי הישיבה יגדלו להיות לוחמים עבור יהדות ומנהיגים אצל בנ"י, בניו-יורק, בארצות-הברית כולה, וגם מעבר לים.

תלמידי הישיבה הם אנשי-החיל ("סאָלדזשער'ס", "סאָלדאַט'ן") היוצאים לקו הראשון במלחמה עבור יהדות, ולכן, כאשר תומכים בישיבה שתוכל לקבל תלמידים נוספים, אזי נוטלים חלק בנצחון המלחמה עבור יהדות, בניו-יורק, בארצות-הברית ובכל העולם.

ז. הסימן לכל דבר חי הוא – תכונת הצמיחה והגידול.

ולכן, בטוחני שלא זו בלבד שלא יקטינו את השתתפות התמיכה