198

י. האמור לעיל הוא בנוגע למנהגים בכלל. ובפרט בנוגע למנהגי חתונה – ה"ז בודאי נוגע לכל, שהרי בנישואין צריך להתגלות כח האין-סוף66 ב"דור ישרים יבורך"67, וכיון שהתגלות כח הא"ס נמשכת ע"י נשיא הדור, לכן נוגע יותר שתהי' ההנהגה במנהגי בית הרב.

יא. הדיוק במנהגי החתונה68 – כבכל המנהגים בב' סוגים הנ"ל שהם מדוייקים ביותר – הוא עד כדי כך שדייקו אפילו בנוסח ההזמנה.

קודם חתונת גיסתי69 צוה כ"ק מו"ח אדמו"ר שיעתיקו את נוסח ההזמנה70 מההזמנה71 לחתונה שלנו72. ובמענה לשאלתי, השיב כ"ק מו"ח אדמו"ר שנוסח זה הוא מההזמנה לחתונה שלו, וכנראה שכן הי' גם בחתונות שלפנ"ז.

בנוסח ההזמנה ישנם ארבע פיסקאות, וד' האותיות שבראשי הפיסקאות הם אותיות אהבה. – כ"ק מו"ח אדמו"ר לא רצה שישימו לב לכך, כדי שלא תהי' יניקה לחיצונים, אבל לפועל שמו לב, ולא היתה דעת כ"ק מו"ח אדמו"ר נוחה מזה.

יב. בנוסח ההזמנה של החתונה – נוסח ההזמנה לחתונתו של הרבי, ובמילא כן הוא גם בנוסח ההזמנה ששלח הרבי לחתונת בנותיו ("זיינע קינדער'ס חתונה") – הי' כתוב זמן החופה בשעה החמישית בערב.

הן כשהיתה החתונה בחורף והן כשהיתה החתונה בקיץ – כתבו תמיד זמן החופה בשעה החמישית בערב.

החופה עצמה נערכה אמנם בלילה,

– בחתונתי נערכה החופה בשעה מאוחרת ביותר ("גאָר שפּעט"), בגלל טעם חיצוני –

אבל ה"קבלת פנים" – דייקו שתתחיל בשעה החמישית73.


66) ראה לקו"ת שה"ש מ, א. ובכ"מ.

67) תהלים קיב, ב.

68) בהבא לקמן – ראה גם "רשימות" חוברת נז ע' 19 ואילך.

69) הרבנית שיינא עם הרה"ח וכו' ר' מנחם מענדל הכהן האָרענשטיין הי"ד – ביו"ד סיון תרצ"ב (המו"ל).

70) כמה הזמנות נדפסו באגרות-קודש אדמו"ר מוהריי"צ ח"ב ע' תיח ואילך.

71) כמה הזמנות נדפסו שם ס"ע קכו ואילך, וצילומם בתורת מנחם – דרושי חתונה ע' שיט ואילך.

72) כ"ק אדמו"ר שליט"א והרבנית הצדקנית מרת חי' מושקא – בי"ד כסלו תרפ"ט (המו"ל).

73) ולא כמו שנהוג כאן, שכותבים שעה פלונית, ובפועל מתחילים שעתיים לאחרי כן...