271

ולכן, כשם שבחודש השלישי דחדשי הקיץ – שהתחלתם מניסן, שאז הוא הסדר מלמעלה למטה, מדריגת הצדיקים15 – הוא זמן מ"ת של גליא דתורה, כך גם בחודש השלישי דחדשי החורף – שהתחלתם מתשרי, מלמטה למעלה, מדריגת בעלי תשובה15 – הוא זמן מ"ת של פנימיות התורה.

וכיון שחודש כסלו בכלל הוא זמן מ"ת של פנימיות התורה, ובפרט י"ט כסלו שהוא ראש השנה לחסידות – שייך לזמן זה המאמר שבו מדובר אודות בזבוז האוצרות, שזהו כללות הענין דהתגלות פנימיות התורה בתורת החסידות.

ג. וביאור הענין:

בדורות הראשונים היו הגבלות בלימוד פנימיות התורה – אין דורשין במעשה מרכבה כו'16, אין מוסרין רזי תורה אלא למי שלבו דואג בקרבו17, וכיו"ב, עד שבא האריז"ל ואמר ש"בדורות אלו האחרונים מותר ומצוה לגלות זאת החכמה"18.

אמנם, גם בזמנו של האריז"ל היתה זהירות יתירה למי לגלות פנימיות התורה, והיו צריכים כמה תנאים להיות מוכשרים ללמוד פנימיות התורה. ועוד זאת, שהאריז"ל צוה ששום אחד מתלמידיו לא יכתוב זולת תלמידו הרח"ו (וכן הזהיר הרח"ו19: "אל תסתכל בשום קונטרסים הנכתבים בשם מורי זלה"ה זולתי במה שכתבנו לך כו'"), וגם הרח"ו, קודם הסתלקותו צוה לגנוז את כתביו, ולאחר זמן עשו שאלת חלום והוציאו את הכתבים20.

ואפילו אחרי כן, בזמנו של הבעש"ט שגילה פנימיות התורה – היו כמה אזהרות בזה, וכידוע21 אזהרתו שלא ללמוד ספרי קבלה מי שלא יודע להפשיט הדברים מגשמיותן כו'.

ובענין זה הי' חידושו של אדמו"ר הזקן – שגילה פנימיות התורה – בתורת החסידות באופן המובן בשכל אנושי (ועד שגם נפש הבהמית תוכל להבין) – לכל ישראל, ללא הגבלת תנאים, ולא עוד אלא שלא


15) ראה סה"מ תרפ"ט ע' 70. וש"נ.

16) חגיגה יא, ב.

17) שם יג, א.

18) תניא אגה"ק רסכ"ו (קמב, ב).

19) הקדמת הרח"ו לשער ההקדמות בסופה (נדפסה ג"כ בהוספה לקונטרס עץ החיים לכ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע).

20) שה"ג (להחיד"א) מע' גדולים בערכו.

21) ראה כתר שם טוב (הוצאת תשנ"ט) בהוספות סל"ה. וש"נ.