318

ובפנימיות. וענין זה הוא תכלית הכוונה דבריאת העולמות להיות לו ית' דירה בתחתונים, שזהו מ"ש25 אנכי עשיתי ארץ ואדם עלי' בראתי, דמה שאנכי עשיתי ארץ הוא בשביל האדם, ותכלית כוונת בריאת האדם הוא בשביל בראת"י בגימטריא תרי"ג26, היינו, שכוונת ההתהוות היא שע"י קיום התרי"ג מצוות ימשיכו את אור הסובב שיהי' בהתגלות.

ג) והנה אף שקיום המצוות הוא בדברים גשמיים דוקא, נמשך על ידם גילוי אור הסובב. והענין בזה, דהנה כתיב27 אור זרוע לצדיק, והיינו שהקב"ה זרע את אור הסובב במעשה הצדקה, דקאי על כללות המצוות שנקראים בשם צדקה28. והיינו, דכשם שכאשר זורעים גרעין בארץ, הנה אע"פ שהגרעין אין בו לא טעם ולא ריח, מ"מ עי"ז שנרקב בארץ ומתבטלים כל הדברים הטפלים שבו ונשאר בו רק הזכות והרוחניות שבו, אזי הוא מעורר את כח הצומח שבארץ, כן הוא גם בענין המצוות, שאף שקיומם הוא בדברים גשמיים דוקא, מ"מ, ע"י קיומם בביטול ובקבלת עול, הרי הם מעוררים וממשיכים את גילוי אור הסובב. וכשם שבזריעה הרי אינו דומה תבואת השדה לתבואת האילן29, דתבואות השדה נגמרים מיד, ויש שנגמרים לנ"ב יום30, משא"כ תבואות האילן הם במשך זמן ארוך, ועד שיש פירות האילן שצמיחתם היא במשך שבעים שנה, כמ"ש31 צדיק כתמר יפרח, ואמרו רז"ל32 מה התמר אינו מוציא פירותיו כי אם לע' שנה כו', כן הוא גם בתומ"צ, שיש הפרש בין לימוד התורה לקיום המצוות, שהתורה היא למעלה מהמצוות, כידוע33 שתורה היא באות וא"ו ומצוות הם באות ה"א אחרונה, ולכן, בלימוד התורה יש צורך בריבוי זמן עד שמבין ענין בתורה, משא"כ בקיום המצוות, ועוד זאת, שבלימוד התורה צריך להתייגע הרבה, משא"כ בקיום המצוות, שזהו כשם שהיגיעה בתבואות האילן היא הרבה יותר מאשר בתבואות השדה. וכשם שבזריעה בגשמיות הנה אף שכללות הזריעה היא בארץ, מ"מ הרי אין כל המקומות שוים, שיש ארץ מגדלת חטים וכו', כמו"כ בקיום המצוות, הנה אף שקיום המצוות הוא בגוף הגשמי, מ"מ, בגוף הגשמי


25) ישעי' מה, יב.

26) ראה מק"מ לזח"א רה, ב.

27) תהלים צז, יא.

28) ראה תו"א מקץ מב, ג. לקו"ת פ' ראה כג, ג. שה"ש לח, א. ועוד.

29) ראה גם לקו"ת בחוקותי מט, ד. אוה"ת חנוכה שו, ב ואילך. ועוד.

30) ראה בכורות ח, א (ובתוד"ה באילן תות שם).

31) תהלים צב, יג.

32) ראה זח"ג טז, א. כד, א.

33) ראה זהר שם קכב, ב. קכג, ב (ברע"מ). לקו"ת מסעי צו, ג. אוה"ת תצא ע' תתקצ ואילך.