319

גופא הנה מצות הנחת תפילין הוא על הראש וקבורת היד דוקא, ועד"ז בשאר המצוות, והיינו לפי שאברים אלו דוקא מצמיחים וממשיכים את האור השייך למצוה ההיא. וכשם שהזריעה היא בארץ דוקא, שהכל דורכין עלי'34, שהו"ע הביטול, וקודם הזריעה צריך להיות ענין החרישה, לעשות עפר תיחוח, שהו"ע הביטול, כמו"כ המצוות שזרע הקב"ה הם בגופות של ישראל דוקא, שמצד עצמם הם בטלים לאלקות, ונוסף צ"ל קיום המצוות באופן של ביטול וקב"ע (דוגמת ענין החרישה), ודוקא באופן כזה ממשיכים את גילוי אור הסובב.

ד) וזהו מה שאמרו רז"ל35 חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום, ולמדו זה ממ"ש36 ועתה ישראל מה הוי' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה גו', א"ת מה אלא מאה. ולכאורה אינו מובן שייכות ב' הפירושים מה ומאה, ואם כוונת הכתוב למאה ברכות, למה אומר מה ולא מאה. ויובן זה בהקדים כללות ענין הברכות שמברכים ברוך אתה הוי', דפירוש הפשוט בברוך הוא געבענטשט, שמברכים את הוי', ואינו מובן מהו ענין הברכה שאנו מברכים להקב"ה, כי מה צריך לברכה שלנו. ואף שיש עוד פירוש בברוך, מלשון המשכה37, וזהו ברוך אתה הוי', שממשיכים גילוי שם הוי' למטה, מ"מ, הרי ישנו גם הפירוש הפשוט שמברכים את הוי', וצריך להבין הענין בזה. וגם צריך להבין השייכות דב' הפירושים בענין הברכה. והענין הוא, דהנה כתיב38 ויקרא הוי' הוי', היינו, שיש ב' שמות הוי', הוי' דלעילא והוי' דלתתא. וההפרש שביניהם, ששם הוי' דלתתא עם היותו בהאור שלמעלה מהכלים, מ"מ, הרי זה אור ששייך לכלים, ובכללות הוא האור שאחרי הצמצום, והיינו שהוא עצם האור ששייך להעולמות (דוגמת האור שהאיר בביהמ"ק), והוי' דלעילא הוא האור שלמעלה מהכלים ועולמות לגמרי, ובכללות הוא האור שקודם הצמצום, וכמו אור הסובב39. וזהו ב' הפירושים בברוך אתה הוי', פירוש הפשוט שמברכים את הוי' היינו להמשיך תוספת אור בשם הוי' דלתתא עי"ז שממשיכים בו משם הוי' דלעילא, ופירוש הב' הוא שממשיכים שם הוי' למטה. ובכדי להמשיך שם הוי' למטה, צ"ל העלאת וביטול הנבראים למעלה, שעי"ז ממשיכים את שם הוי' דלתתא, וממשיכים גם שם הוי' דלעילא בשם הוי' דלתתא, ושיומשך גם למטה. וזה שאמרו רז"ל א"ת


34) ראה עירובין נד, א.

35) מנחות מג, סע"ב.

36) עקב יו"ד, יב.

37) ראה תו"א מקץ לז, ג. ובכ"מ.

38) תשא לד, ו.

39) ראה המשך תרס"ו ע' תקצז. ועוד.