בס"ד. יום ב' פ' צו, יו"ד אדר-שני, ה'תשי"ד.

119

– בעת ניחום אבלים אצל האדמו"ר אברהם יהושע העשיל העשל מקאָפּישניץ שליט"א*

בלתי מוגה

האדמו"ר מקופישניץ שליט"א דיבר אודות דרכה של וויז'ניץ בעבודת השמחה, וסיפר כמה סיפורים אודות האדמו"ר מוויז'ניץ1, וביניהם גם בנוגע לאבלות, שצוה לשמח את האבלים שלא יהיו במרה-שחורה.

כ"ק אדמו"ר שליט"א התעניין בפרטי הענינים אודות כמה מהסיפורים, ולבסוף הפטיר – בחיוך – שבכך שוויז'ניץ נמצאת בבני-ברק, ממשיכה ומחדירה ענין השמחה בבני-ברק, ששם דרושה ביותר הדגשת ענין השמחה, כיון שישנם שם כמה ישיבות שהנהגתם בקו של עצבות כו' ("אומעדיקע ישיבות").

אח"כ הזכיר כ"ק אדמו"ר שליט"א שבין הענינים המודגשים ביותר בוויז'ניץ הוא גם הענין דאהבת ישראל2.

*

לתפלת ערבית, יצא כל הקהל לבית-המדרש, והאדמו"ר מקופישניץ שליט"א התפלל בחדרו, ובסיום התפלה יצא לביהמ"ד לאמירת קדיש. כ"ק אדמו"ר שליט"א נשאר עמו בחדרו במשך תפלת ערבית (אבל לא התפלל ערבית), ואח"כ דיברו ביניהם במשך 15-10 דקות. בצאת כ"ק אדמו"ר שליט"א ניגשו כו"כ אנשים לקבל שלום.

*

[בעת הנסיעה בחזרה ל-770, סיפר כ"ק אדמו"ר שליט"א3 שבין הענינים המדוברים (עם האדמו"ר מקופישניץ שליט"א) דובר גם אודות


*) אחר פטירת אחותו מרת חוה, אשת האדמו"ר אליעזר הגר מוויז'ניץ – נפטרה ג' אדר שני תשי"ד (ראה גם תורת מנחם – מנחם ציון ח"ב ע' 359 ואילך).

1) בעלה של הנפטרת.

2) כנראה הכוונה להאדמו"ר ישראל (אביו של האדמו"ר אליעזר) – בעל ה"אהבת ישראל".

3) לאלה שנתלוו אליו בהנסיעה: הרה"ח ר' חיים מרדכי אייזיק חדקוב; הרה"ח ר' שמואל הלוי לעוויטין; הרה"ח ר' ישראל דזשייקאָבסאָן; הרה"ח ר' שניאור זלמן גורארי'; והנהג, התמים חיים יהודה קרינסקי (שע"פ רשימתו מאז נערכה רשימה זו).