28

ועד"ז מצינו בנשיא ומנהיג ישראל הראשון, משה רבינו ("ומשה הי' רועה"56, רועה צאן ישראל) – שנשאר במדבר עד היום הזה (אף שכבר עברו יותר מג' אלפי שנה).

יב. והנה, בנוגע למשה רבינו איתא במדרש תנחומא57 ש"אמר הקב"ה למשה, משה, באיזה פנים אתה מבקש לבוא לארץ, משל למה הדבר דומה, לרועה אחד שיצא לרעות צאנו של מלך ונשבית הצאן, ביקש הרועה ליכנס לפלטרין של מלך, א"ל המלך יאמרו שאתה השבית הצאן, אף כך א"ל הקב"ה למשה, שבחך הוא שהוצאת ששים ריבוא וקברתם במדבר ואתה מכניס דור אחר, עכשיו יאמרו כו', אלא תהא בצדן ותבוא עמהם, שנאמר58 ויתא ראשי עם (צדקת ה' עשה59) וגו'".

משה רבינו מצד עצמו יכול הי' לפעול שיכנס לארץ, אבל60, מה יהי' עם דור המדבר?!... ישאלו אצלו: אתה בעצמך נכנסת לארץ ישראל, ומה עשית עם... "שש מאות אלף רגלי העם אשר אנכי בקרבו"61 שנשארו במדבר?!...

זוהי הסיבה שבגללה נשאר משה רבינו במדבר!

ולכן נאמר עליו "צדקת ה' עשה ומשפטיו עם ישראל"58 – שנשאר עם בנ"י ב"מדבר הגדול והנורא נחש שרף ועקרב וצמאון אשר אין מים"62, כדי שיוכל סו"ס ("דערוואַרטן זיך") ליקח עמו את צאן מרעיתו ולהכנס עמהם לארץ ישראל בגאולה העתידה.

יג. ולהוסיף, שמצינו עד"ז אצל יעקב אבינו, בחיר שבאבות63:

כאשר עשו אמר ליעקב "נסעה ונלכה ואלכה לנגדך" – השיב לו יעקב ש"הילדים רכים והצאן והבקר עלות עלי ודפקום גו' ומתו כל הצאן"64, ולכן, "אני אתנהלה לאטי לרגל המלאכה וגו' עד אשר אבוא אל אדוני שעירה", "בימי המשיח, שנאמר65 ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו"66.


תרפ"ז ע' קלח ואילך). – נדפסו לאח"ז בספר ההשתטחות (קה"ת תשנ"ו).

56) שמות ג, א. וראה שמו"ר פ"ב, ב-ג.

57) חוקת יו"ד. במדב"ר פי"ט, יב. וראה זהר ח"א קיג, ב (במהנ"ע). ח"ב קנז, סע"א. ח"ג קסב, ב. ועוד.

58) ברכה לג, כא.

59) כ"ה בבמדב"ר שם.

60) כאן דיבר כ"ק אדמו"ר שליט"א בקול חנוק מבכי (המו"ל).

61) בהעלותך יא, כא.

62) עקב ח, טו.

63) שעה"פ תולדות כז, כה. וראה גם ב"ר פע"ו, א. זח"א קיט, ב. קלג, א. קמז, ב. קעא, ב.

64) וישלח לג, יב-יג.

65) עובדי' בסופו.

66) וישלח שם, יד ובפרש"י.