260

"מאד מאד" (ב"פ). וכמבואר בלקו"ת29 בענין ב"פ מאד, שהם ב' הבחינות שבכתר.

והרי כללות הענין שבכתר יש ב' בחינות הוא לשיטת האריז"ל דוקא, שהיא השיטה האמיתית. – כל השיטות הם אמיתיות, שהרי "אלו ואלו דברי אלקים חיים"30, אבל שיטת האריז"ל היא אמת לאמיתו.

וענין זה נתגלה ע"י הבעש"ט ואדמו"ר הזקן, שהסבירו זאת בשכל.

ועי"ז יהי' הגילוי דלעתיד, שאז יהי' "הוי' אחד ושמו אחד"31, שיהיו האורות פשוטים ואפילו הכלים פשוטים.

***

ח. יום הש"ק זה, י"ג שבט, הוא היאָרצייט של הרבנית הצדקנית32 אמו של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו – כהקביעות שהיתה בשנת ההסתלקות (תש"ב) שי"ג שבט חל ביום הש"ק פרשת בשלח.

כ"ק מו"ח אדמו"ר לא הי' אז בביתו33, ולא ידע ע"ד ההסתלקות, ובמילא ערך התוועדות ביום הש"ק זה34.

ומובן, שענין זה (שכ"ק מו"ח אדמו"ר לא הי' בביתו באותה שבת, והוצרך לערוך התוועדות) הוא בהשגחה פרטית, שהרי כל הענינים הם בהשגחה פרטית, ובפרט ענינים הקשורים עם תומ"צ, ובפרט ענינים הקשורים עם נשמה כללית וגוף כללי – שהרי אצל צדיק, גם הגוף הגשמי הוא גוף כללי, כמובן מהמבואר באגה"ק35 ש"חיי הצדיק (היינו חייו הגשמיים) אינם חיים בשריים כי אם חיים רוחניים שהם אמונה יראה ואהבה".

ואף שישנו הסיפור36 אודות תלמידי הבעש"ט שהצטערו על שהרהרו כו', עד שהראו להם בהיכלות דג"ע שמשה רבינו לומד עם תינוקות של בית רבן את הפסוק37 "ותצחק שרה גו'", ומסביר להם שאין מקרא יוצא מידי פשוטו38, ואם תאמרו איך אפשר שיהי' אצלה ספק במאמר השם, "תדעו אשר זהו מצד הגוף, ואשר גם גוף קדוש, בשר הוא",


29) ראה לקו"ת שלח לז, א ואילך.

30) עירובין יג, ב. וש"נ.

31) זכרי' יד, ט. וראה פסחים נ, א. וש"נ.

32) מרת שטערנא שרה נ"ע זי"ע.

33) בהיותו בביקורו בעיר שיקאגא (ראה קונטרס ביקור שיקאגא בתחילתו).

34) ראה גם רשימת היומן ד"שבט תש"ב" (נדפס ב"רשימות" חוברת ה בתחלתה).

35) ביאור לסי' ז"ך (קמו, ב).

36) אגרות-קודש אדמו"ר מוהריי"צ ח"ג ע' תנד.

37) וירא יח, יב.

38) שבת סג, א. וש"נ.