261

– ולהעיר, שענין זה נאמר אפילו בנוגע לשרה, שגדלה מעלתה עד שהיתה מעין חוה39,

[כלומר: עם היות חוה בדרגא נעלית יותר משרה, ומטעם זה לא נמנית חוה בין האמהות, להיותה נעלית מהן, מ"מ, היתה מעין חוה. ולכן נתתקן על ידה מה שקלקלה חוה בחטא עה"ד, כדאיתא בזהר40 "אתת חוה כו' אתת שרה ונחתת וסלקת כו'"],

וחוה היתה מעין אדם הראשון,

[לא מבעי למ"ד41 "פרצוף", "שני פרצופין בראו תחלה כו' וצלחו לשנים ועשה מן האחד חוה", שלפי זה היתה בודאי דומה לאדם הראשון, אלא גם למ"ד41 "זנב" (ולכן הוצרך להיות "ויבן ה' אלקים את הצלע גו' לאשה"42), היתה דומה לאדם. – והיינו, שהענין ד"ויבן" הוא בסדר השתלשלות, אבל למעלה מסדר השתלשלות ה"ז באופן ד"שני פרצופין", ולכן, גם כפי שנמשך בסדר השתלשלות ה"ה דומה לאדם],

שהי' יציר כפיו של הקב"ה43,

[בכלל בתורת החסידות לא מתפעלים כ"כ ממעלתו של אדם הראשון – ביחס למעלתו של רבי חסידי ("אַ חסידישן רבי'ן")44, שבודאי גדלה מעלתו ממעלת אדם הראשון45. ואף שידוע46 "הלשון מרבינו ז"ל שאמר . . שאדם הראשון הי' . . למעלה מהבעש"ט והאריז"ל וגם מרשב"י" – ה"ז רק מצד מעלת גופו של אדם הראשון47, שהי' יציר כפיו של הקב"ה],

ומבלי הבט על גודל מעלתה של שרה (מעין חוה, מעין אדם הראשון), הנה יש ענינים שהם מצד הגוף כו', כיון ש"גם גוף קדוש, בשר הוא" –

הרי הפירוש ד"בשר הוא" – אינו אלא בערכם דוקא [וכיון שבערכם בשר הוא, לכן, בריבוי ההשתלשלות בא הסיפור לתשב"ר באופן שאין מקרא יוצא מידי פשוטו], אבל האמת היא שאצל צדיקים גם הבשר הגשמי הוא רוחניות וקודש. ולהעיר, שגם בנוגע לכל בנ"י מצינו הלשון


39) ראה ב"ב נח, א.

40) ח"א קכב, ב.

41) ברכות סא, א.

42) בראשית ב, כב.

43) ב"ר פכ"ד, ה. קה"ר פ"ג, יא (ב).

44) להעיר מלקו"ד ח"ד תשה, א. סה"ש תרצ"א ע' 155.

45) כ"ק אדמו"ר שליט"א אמר (בבת שחוק) שמסתמא לא יתפרסמו הדברים, כיון שנאמרים ביום הש"ק, ללא סרט-הקלטה.

46) אוה"ת ענינים ע' פו. וש"נ.

47) ראה אוה"ת שם.