192

– באמת – אור גדול", ויגיעו לקיום היעוד "לילה כיום יאיר"49, בגאולה האמיתית והשלימה, במהרה בימינו אמן.

***

יג. כ"ק מו"ח אדמו"ר הנהיג מכמה שנים50, שבימי הקיץ נוסעים מהישיבה בחורים שמתנדבים לבקר במושבות בני ישראל לעורר אותם על עניני תורה ומצוות ויהדות בכלל.

ומסתמא נתקבלה כבר אצלם ההחלטה לנסוע בשעה טובה ומוצלחת.

ינצלו איפוא את דברי כ"ק מו"ח אדמו"ר שיום זה הוא יום סגולה – להצלחה בענינים אלו, היינו, שהנסיעה תהי' לא רק לשלום, אלא גם בהצלחה, ולא רק הצלחה סתם, אלא הצלחה מופלגה בכל הענינים שאודותם ידברו, ואפילו בהענינים שלא ידברו, אלא ייעשו מצד עצם שהותם במקומות אלו.

יד. וכידוע הסיפור51 מה שנפעל אצל יהודי שגר בעיירה אמריקאית, כתוצאה מזה שעבר שם בחור עטור זקן ופאות וציציותיו גלויות, וכאשר הלה התעניין למוצאו של הבחור הנ"ל, האם הוא מפולין, גליצי' או אוקראינה, אמרו לו, שהוא א' מה"באָסטאָניענס"52...

– במדינה זו נחשבים ה"באָסטאָניענס" כאלה שאין למעלה מהם, כמו שאצל בנ"י, להבדיל, ישנו הענין ד"ויבדל גו' להקדישו"53. ומה גדלה הפתעתו לשמוע שגם הבחור הנ"ל הוא "באָסטאָניען", ואעפ"כ, הולך הוא עטור פיאות וזקן שלם, וציציותיו גלויות, ומדבר הוא – באנגלית רהוטה... – אודות ענינים של יחודא עילאה ויחודא תתאה!...

– מה זה יחודא עילאה ויחודא תתאה, לא היו יכולים להסביר לו; הוא הבין רק שכיון ש"באָסטאָניען" מדבר על זה, ובשפה האנגלית, וללא שגיאות... הרי זה בודאי ענין נעלה ביותר שבשביל זה יצטרך לעבור מי יודע כמה מוסדות עד שיוכל להבין זאת! – ואכן, לא הי' זה רחוק מן האמת, אלא, בצד הימני, ולא בצד השמאלי...

וענין זה פעל עליו: לכל לראש הרויח ה"משולח" שהגיע לאחרי


49) תהלים קלט, יב.

50) ראה סה"מ תש"י ס"ע 191 ואילך ובהערה 19 שם.

51) ראה גם תורת מנחם – התוועדויות ח"ו ע' 102 ואילך.

52) = מעיר בוסטון. – עיר חשובה בארצות-הברית.

53) דברי הימים-א כג, יג.