בס"ד. ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשט"ז

177

(הנחה בלתי מוגה)

בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ1, ופירש רש"י אמר ר' יצחק לא הי' צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם2 כו', ומה טעם פתח בבראשית, משום כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים3, שאם יאמרו אומות העולם לסטים אתם כו', יאמרו להם כל הארץ של הקב"ה היא ונתנה לאשר ישר בעיניו. וצריך להבין, דהנה התירוץ שאם יאמרו כו' אינו מספיק עדיין, שהרי תורה הוא מלשון הוראה4, שהיא ספר דינים בשביל ישראל, ומה נוגע לתרץ (צו באַוואָרענען) בהתורה את קושיית אומות העולם. אך הענין בכללות הוא, דבעבודת הוי' ישנם ב' אופני עבודה, העבודה דהחודש הזה לכם, והעבודה דכח מעשיו הגיד לעמו. והנה, עיקר העבודה היא העבודה דהחודש הזה לכם, ולזאת מקשה שהי' צריך להתחיל מהחודש הזה לכם, ומתרץ שפתח בבראשית משום כח מעשיו הגיד לעמו, דגם זה הו"ע של עבודה, וגם בשביל עבודה זו יש צורך בענין התורה, ולכן פתח בבראשית, שקבעו (מ'האָט אַריינגעשטעלט) גם ענין זה בתורה.

ב) והנה ב' עבודות אלו הם ב' העבודות דיחודא עילאה ויחודא תתאה5, שהעבודה דהחודש הזה לכם היא העבודה דיחו"ע, והעבודה דכח מעשיו היא העבודה דיחו"ת, וב' היחודים דיחו"ע ויחו"ת נמשכים מב' הדעות דדעת עליון ודעת תחתון. והענין בזה דהנה נתבאר לעיל6 בהמשך המאמרים הקודמים7 מ"ש בזהר8 ע"פ9 כי אל דעות הוי', דעות תרין, שיש ב' דעות, דעת עליון ודעת תחתון10, וב' דעות אלו הם


1) פרשתנו א, א.

2) בא יב, ב.

3) תהלים קיא, ו.

4) ראה רד"ק לתהלים יט, ח. וראה זח"ג נג, ב. לקו"ש ח"ט ע' 462.

5) בהבא לקמן – ראה ד"ה בראשית ברא תרע"ו (המשך תער"ב ח"ב ע' א'קעה ואילך). וראה גם ד"ה ביום השמע"צ וד"ה בראשית ברא דאשתקד פ"ב ואילך (תורת מנחם – התוועדויות חי"ג ע' 57 ואילך; ע' 88 ואילך).

6) ד"ה ולקחתם לכם דיום ב' דחג הסוכות פ"ב (לעיל ס"ע 37 ואילך).

7) ראה ד"ה זה היום תחלת מעשיך והמאמרים שלאחריו תרע"ו (המשך תער"ב שם ע' א'קמ ואילך).

8) תקוני זהר תס"ט בתחילתו.

9) שמואל-א ב, ג.

10) ראה תו"א יתרו סח, א. לקו"ת פ' ראה כג, ד. שמע"צ פג, א. ובכ"מ.