בס"ד. שיחת ש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, ה'תשט"ז.

222

בלתי מוגה

א. ענינו של שבת מברכים – ובנדו"ד, שבת מברכים החודש כסלו – שמברכים בו לא רק את היום דראש-חודש, אלא את כל החודש, דכיון שראש-חודש כולל את כל ימי החודש, נמצא שע"י שמברכים את היום דר"ח, מברכים בדרך ממילא את כל ימי החודש1.

וממילא מובן, שבחודש שיש בו ענין עיקרי – הרי גם הענין העיקרי של החודש מתברך ומיתוסף בו כח משבת מברכים.

ב. כל2 הזמנים יש להם הענינים שלהם.

איתא בזוהר3 אודות ששת ימי בראשית, ש"כל יומא ויומא עביד עבידתי'" – בכל יום נבראו הנבראים שיש להם שייכות ליום זה.

הרמב"ן4 כותב בנוגע ל"שית אלפי שנין דהוי עלמא"5, שהם מכוונים כנגד ששת ימי בראשית. אדמו"ר האמצעי6 מבאר את אופן השייכות ד"שית אלפי שנין" לששת ימי בראשית:

האלף הראשון – מכוון כנגד היום הראשון. כשם שביום הראשון נברא אור, שענינו חסד, כך באלף הראשון היו ניזונין בחסדו של הקב"ה7, מבלי להתחשב עם המצב של אותם דורות.

האלף השני – מכוון כנגד היום השני. כשם שביום השני נבראו ענינים שמצד מדת הגבורה, כידוע8, כך באלף השני הי' המבול וההתחלה של ענינים לא-טובים.

האלף השלישי – מכוון כנגד היום השלישי, ש"הוכפל בו כי טוב"9. באלף השלישי הי' מתן-תורה, שהתורה היא "טוב לשמים וטוב לבריות"10. התורה מחברת אלקות עם נבראים, שזהו תכלית הטוב.


1) ראה גם תורת מנחם – התוועדויות ח"ד ע' 572. וש"נ.

2) מכאן עד סוס"ו – הוגה ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א (באידית), ונדפס בלקו"ש ח"ב ע' 466 ואילך. במהדורא זו ניתוספו עוד איזה ציוני מ"מ, וכמה פרטים מהנחה בלתי מוגה.

3) ח"ג צד, רע"ב.

4) ראה פירושו לבראשית ב, ג.

5) ר"ה לא, א. וש"נ.

6) תו"ח בראשית ח, ד. עט"ר שער ר"ה פ"ד. שער היחוד פ"נ. ועוד.

7) פסחים קיח, א.

8) ראה ב"ר פ"ד, ו.

9) פרש"י בראשית א, ז (מב"ר שם).

10) קידושין מ, א. וראה אוה"ת בראשית לג, ב. ועוד.