בס"ד. י"ט כסלו, ה'תשט"ז

245

(הנחה בלתי מוגה)

לםרבה המשרה ולשלום אין קץ על כסא דוד ועל ממלכתו להכין אותה ולסעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם1. הנה נבואה זו נאמרה על ימות המשיח (כמובן מדברי הגמרא במסכת סנהדרין2), שאז יהי' שלום אין קץ, ומלכות דוד וכסאו יהיו בקיום נצחי, מעתה ועד עולם. וכמרומז גם באות מ"ם שבתיבת לםרבה, שעם היותה באמצע תיבה הרי היא מ"ם סתומה3, שענין זה שייך לימות המשיח4.

והענין בזה5, דיש מ"ם סתומה ומ"ם פתוחה כפי שהם בתורה (ככל הענינים שבעולם שישנם תחילה בתורה, כמאמר6 אסתכל באורייתא וברא עלמא), כדאיתא בגמרא7 מ"ם פתוחה מ"ם סתומה מאמר פתוח מאמר סתום, ומבואר במפרשי הש"ס8 שזהו"ע נגלה דתורה ופנימיות התורה, דנגלה דתורה נקראת מאמר פתוח, ופנימיות התורה, סתים דאורייתא, נקרא מאמר סתום, אשר שניהם הם תורה אחת לכולנה, שניתנה לארבעים יום, שזהו"ע המ"ם. ומזה נמשך גם בסדר השתלשלות העולמות, ובשרש העולמות, שישנו מאמר פתוח ומאמר סתום.

ב) וביאור הענין, דהנה, מאמר פתוח קאי בכללות על ספירת המלכות, שהיא שרש כל העולמות, שנתהוו עי"ז שעלה במחשבתו אנא אמלוך9, ובפרטיות קאי על מלכות דאצילות שנעשית כתר ועתיק לעולמות בי"ע, שבכללם הוא עוה"ז. וכיון שמלכות דאצילות היא המקור לעולמות בי"ע שענינם הו"ע הגילוי, לכן נקראת מאמר פתוח, שמורה


1) ישעי' ט, ו.

2) צד, א (בנוגע לחזקיהו – שעליו נאמר פסוק זה – ש"ביקש הקב"ה לעשות חזקיהו משיח").

3) ראה סנהדרין שם: "מפני מה כל מ"ם שבאמצע תיבה פתוח וזה סתום וכו'".

4) ראה ספר הערכים חב"ד מערכת אותיות אות מ"ם (ב) ע' רג ואילך. וש"נ.

5) בהבא לקמן – ראה ד"ה וזה אשר תעשה עזר"ת (סה"מ עזר"ת ע' מו ואילך). וראה גם אוה"ת נח ח"ג תרלז, ב ואילך.

6) זח"ב קסא, סע"א ואילך.

7) שבת קד, א.

8) ראה פירש"י שם. הובא גם בסה"מ תרכ"ט ע' רכה.

9) אד"ר – הובא בדרמ"צ קע, סע"ב. וראה לקו"ת נשא כא, ד.