בס"ד. שיחת יום א' פ' וישב, י"ט כסלו ה'תשט"ז*.

254

בלתי מוגה

[כ"ק אדמו"ר שליט"א צוה לנגן הניגון "פדה בשלום"].

א. אודות1 י"ט כסלו יודעים הכל2 שהוא קשור בכך שאדמו"ר הזקן, בעל התניא והשולחן ערוך, ישב במאסר, בגלל שגילה והפיץ חלק בתורה אשר עד אז לא הי' בפירסום – שזוהי תורת החסידות חב"ד, ובי"ט כסלו שחררוהו מהמאסר ונתנו רשות שיוכל להמשיך בהפצת תורת החסידות, מנהגי' והדרכותי'.

הענין דלימוד תורת החסידות – מלבד מעלת הלימוד שבזה, כבלימוד שאר חלקי התורה, ובאופן נעלה יותר, כיון שזוהי פנימיות התורה – יש בו מעלה נוספת, שבזה תלוי כללות קיום המצוות במחשבה דיבור ומעשה בחיי היום יום, שקיום המצוות יהי' מתוך חיות ("מיט אַ לעבעדיקייט").

[כלומר: בודאי שכל יהודי מקיים את המצוות ונזהר מעבירות. וכדברי הגמרא3 "אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטות", דהיינו, שלא קיימת אפשרות שיהודי יעבור על רצונו של הקב"ה, אא"כ – מתבטל מתורת אדם ("ער ווערט אויס אדם"), שזוהי המשמעות של – "נכנס בו רוח שטות", שזוהי רוח בהמה. אבל, ענין זה (קיום המצוות והזהירות מעבירות) גופא יכול להעשות מתוך ריבוי חיות, מיעוט חיות, או באופן ד"מצות אנשים מלומדה"4. וזהו ענינה של תורת החסידות – הקשורה לא רק עם לימוד בלבד, אלא גם עם דיבור ומעשה בחיי היום יום – לפעול שקיום המצוות יהי' מתוך חיות5].

ב. באגרת הקודש של כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע (מט"ז כסלו תרס"ב6) אודות י"ט כסלו – איתא: "אור וחיות נפשנו ניתן לנו"7.


*) ההתוועדות נערכה באולם הגדול אשר ב-824 נאָסטראַנד עוו. פינת איסטערן פּאַרקוויי.

1) שיחה זו (עד סוס"ה) הוגהה ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א (באידית), ונדפסה בלקו"ש ח"ב ע' 463 ואילך. במהדורא זו ניתוספו ע"י המו"ל עוד איזה ציוני מ"מ, וכן כמה פרטים מהנחה בלתי מוגה (ע"פ סרט-הקלטה).

2) בפרטיות אודות זה – ראה מגילת י"ט כסלו (ברוקלין תש"ב). אַרעסט און באַפרייאונג (ברוקלין תשכ"א).

3) סוטה ג, א.

4) ישעי' כט, יג. וראה תניא פל"ט. ובכ"מ.

5) קטע זה – מהנחה בלתי מוגה (המו"ל).

6) אגרות-קודש שלו ח"א ע' רנט ואילך. וש"נ (נעתק ב"היום יום" בתחלתו). פּאַקסימיליא מהמכתב – נדפסה בקונטרס ומעין ע' 17.

7) ומקדים לזה: "החג אשר פדה בשלום

2017 © כל הזכויות שמורות