בס"ד. שיחת ש"פ וישב, שבת חנוכה, מבה"ח טבת ה'תשט"ז.

295

בלתי מוגה

א. ישנם זמנים שנוסף על הענינים העיקריים שבהם, הנה מצד ענין ההתכללות, ישנם גם כמה ענינים נוספים הכלולים בהם. אבל אעפ"כ, ענינים אלו אינם אלא בבחינת התכללות, ואינם הנקודה העיקרית דיום זה.

וכן הוא גם בנוגע ליום השבת זה, שיש בו כמה ענינים:

א) שבת פרשת וישב, שלכן שייך הוא להענינים המדוברים בפרשת וישב, כידוע שכל יום יש לו שייכות להקריאה שבו.

ב) שבת מברכים טבת, שלכן שייך הוא לכל הענינים שבחודש טבת.

ג) הקביעות דיום הש"ק בשבוע שחל בו י"ט כסלו, שלכן שייך הוא לי"ט כסלו.

[וכידוע שבהשייכות דיום השבת לימי החול הסמוכים לו ישנם ג' אופנים1: (א) יום השבת שייך לששת ימי השבוע שלאחריו, ובלשון הידוע2: "מיני' מתברכין כולהו יומין". (ב) יום השבת שייך לג' הימים שלאחריו – שלכן "מבדיל והולך . . עד רביעי בשבת"3, ולג' הימים שלפניו – שלכן מקדימים ואומרים ביום רביעי "לכו נרננה" הקטן, שהוא הכנה לאמירת "לכו נרננה" בשבת4. (ג) יום השבת שייך לכל ימי החול שלפניו, כלשון רז"ל5 "מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת", ו"ערב שבת" לאו דוקא, אלא כל ימות השבוע נקראים "ערב שבת". ועפ"ז, שייכת שבת זו גם לי"ט כסלו].

אמנם, כל הענינים הנ"ל הם ענינים הכלולים בשבת זו, ואינם הענין העיקרי, כדלקמן.

ב. הנקודה6 העיקרית דשבת זו היא – היותה שבת חנוכה7.


1) ראה גם תורת מנחם – התוועדויות חי"ב ס"ע 205. וש"נ.

2) ראה זח"ב סג, ב. פח, א.

3) פסחים קו, סע"א. שו"ע אדה"ז או"ח סרצ"ט ס"ח.

4) ראה לקו"ד ח"א לב, סע"ב ואילך (נעתק ב"היום יום" כג כסלו).

5) ע"ז ג, סע"א.

6) מכאן עד סוף השיחה (מלבד ס"ד) הוגה ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א (באידית), ונדפס בלקו"ש ח"ב ע' 481 ואילך. במהדורא זו ניתוספו עוד כמה ציוני מ"מ, וכמה פרטים מהנחה בלתי מוגה.

7) וראי' לזה – מקריאת המפטיר דשבת