131

אע"פ שמשמעות דברי הגמרא58 שד' ספרים הראשונים יש בהם מעלה יתירה לגבי ספר דברים, מ"מ, יש מעלה בספר זה, שבו נאמר "אלה הדברים אשר דבר משה", וע"ד מ"ש59 "זכרו תורת משה עבדי", שאע"פ שלפי הפירוש הפשוט ופירוש האמיתי קאי על כל התורה, מ"מ, המפורש בקרא, "תורת משה עבדי", קאי במיוחד על "אלה הדברים אשר דבר משה"60.

ב"אלה הדברים אשר דבר משה" ישנם כמה הוספות, חידושי דינים והוראות כו', שלא מצינו בד' ספרים הראשונים. ולכאורה: כיון שספר דברים אינו אלא חזרה על דיני התורה שנאמרו לפנ"ז, כיצד יש בזה חידושים?

אך הענין הוא, שזוהי מעלת ה"סך-הכל" – שזהו ענינו של ספר דברים שהוא ה"סך-הכל" של כל התורה:

ב"סך-הכל" ישנה הנקודה של כל הענינים, ואף שאין בזה חידוש, שהרי הכל נלקח ממה שיש כבר לפני כן, מ"מ, יש ענינים שלפני כן היו באופן אחר, וכאשר נעשה ה"סך-הכל" מתגלה מה שלא הי' ניכר לפני כן.

וע"ד המעלה שבספירה היותר אחרונה, שבה כלולים כל הספירות שלפנ"ז – שלאמיתו של דבר מושרשת היא ומגעת למקום שלמעלה מכל הספירות61.

וזהו ענין "אלה הדברים אשר דבר משה" – דאף שענינים אלו נלקחו מהספרים שלפנ"ז, וא"כ יכול מישהו לחשוב: לשם מה זקוק אני להוראותיו של משה, יכולני ליקח את הדברים מהיכן שמשה לקחם? – על כך אומרים לו: לא תוכל לבדך לגלות את הדברים, כי אם משה רבינו – "אלה הדברים אשר דבר משה",

וענין זה גופא שמשה לוקח את ה"סך-הכל" מהספרים שלפנ"ז – הנה גם זה ניתן למשה מסיני, והיינו, שכשם שעניני התורה עצמם כפי שהם כלולים בהעלם ניתנו למשה מסיני, כמו"כ גם הגילוי שנתגלה ב"משנה תורה" ניתן למשה מסיני,

ומי שמכחיש ח"ו ואומר על אות אחת ב"משנה תורה" שלא ניתנה למשה מסיני – הרי זה כופר בתורה, כפסק הרמב"ם62.


58) מגילה לא, ב.

59) מלאכי ג, כב.

60) ראה פי' עיון יעקב לע"י ב"ב יד, ב.

61) ראה סה"מ מלוקט ח"ה ע' נז. וש"נ.

62) הל' תשובה פ"ג ה"ח.