132

יד. ובנוגע לעניננו:

ישנם כאלו שטועים וסבורים שאין צורך ב"ממוצע", אלא הוא והקב"ה... אך האמת אינו כן, אלא כמ"ש63 "ויאמינו בה' ובמשה עבדו", והיינו, שע"י האמונה במשה עבדו נעשה "ויאמינו בה'"64. כאשר חסרה האמונה במשה, חסר גם ב"ויאמינו בה'", וע"י האמונה במשה עבדו נעשה "ויאמינו בה'" בהוספה ובאופן נעלה יותר.

וכן הוא גם בנוגע למשה שבכל דור ודור65, עד למשה שבדורנו, כ"ק מו"ח אדמו"ר.

ובמילא, יש לדעת שכל ההוראות שנתגלו ונמסרו ע"י "משה עבדו", שהוא ה"ממוצע המחבר"66, הם ענינים עיקריים, כיון שע"י "משה עבדו" נעשה "ויאמינו בה'". ואין לחשוב שהוא בעצמו יוכל לגלות ולפעול כו', כיון שמדובר אודות ענינים שניתנו מסיני למשה דוקא. ודוקא ע"י ההוראות שמקבלים אנו ממשה שבדורנו, נעשה אצלנו "ויאמינו בה'".

וענין זה אינו באופן של "חוקה חקקתי גזירה גזרתי"67, שאין לזה מקום בשכל, אלא זהו ענין שרואים במוחש – שעי"ז ש"אנכי עומד בין הוי' וביניכם" ניתוסף ב"להגיד לכם את דבר הוי'"68.

ודוקא בכחו של משה להתחיל "משנה תורה" עם חטא העגל69, ולא להתפעל אלא לילך הלאה והלאה, עד להסיום – "לעיני כל ישראל", שזהו ענין הראי'.

*

טו. המאמר שנאמר היום, הוא מאמר של כ"ק אדמו"ר מהר"ש, ד"ה לא יצא האיש (בשבת) לא בסייף כו'.

מאמר זה נזכר במכתב כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע70 בענין מחשבת דא"ח בטלית ותפילין קודם התפלה.

במשך כל הזמן לא הי' מאמר זה בידי, וזה עתה ראיתיו, ואיידי דחביבא לי', אמרתי מאמר זה. ובעזה"י לאחרי שבת ("ניט אום שבת גערעדט") אתן את המאמר כדי להדפיסו לאור עולם71.


63) בשלח יד, לא.

64) ראה מכילתא עה"פ.

65) ראה תקו"ז תס"ט (קיב, רע"א. קיד, רע"א).

66) ראה סה"ש תורת שלום ע' 158.

67) תנחומא חוקת ג. ועוד.

68) ואתחנן ה, ה.

69) ר"פ דברים ובספרי ופרש"י.

70) אגרות-קודש שלו ח"א ע' כד.

71) המאמר ד"ה לא יצא האיש לא בסייף