61

מעצמו מובן שכאשר ניתוסף עוד יהודי, עוד נפש אלקית, הרי זה כמו שניתוסף עוד אות בתורה (שהרי כל יהודי יש לו אות בתורה122), שעי"ז ניתוסף האור שבאות זו, מלבד ה"אור העולה על כולנה"123 מצירוף כל האותיות יחד עם האות הנוספת, וא"כ, מובן ופשוט שנעשית תוספת בכל הענינים הרוחניים, ובהכרח שתהי' תוספת גם בענינים הגשמיים.

וכיון שכן, הנה כאשר צריכים לדחות ענין של חושך, הרי אע"פ שישנה ההודעה שאפילו מעט אור דוחה הרבה מן החושך124, מ"מ, מובן שכאשר האור הוא בריבוי (עי"ז שישנם יותר מעשרה מישראל), ביכלתו לדחות יותר חושך. ובפרט ע"פ דרישת תורת החסידות, שלא מספיק לדחות את החושך, אלא צריך להיות "לילה כיום יאיר"125, "ויהפוך גו' את הקללה לברכה", שהחושך עצמו יאיר126.

יח. ובהתאם לכך, הנה כאשר אירע המאורע בכפר חב"ד, לא עתה ולא עלינו127,

– אשר, אע"פ שמייסד הכפר ומנהלו "עומד ומשמש"128, וממשיך רחמים רבים בטוב הנראה והנגלה לכל אחד ואחת מהנמצאים שם, הרי מובן, שכאשר מכינים מלמטה יותר כלים ויותר צינורות, הרי "טיפיים" שמלמטה מעוררים עוד טיפה מלמעלה129, ובפרט כאשר מדובר אודות רבי וחסיד, שהרי הם מקושרים של כ"ק מו"ח אדמו"ר, נשיא ישראל –

היתה הסברא הנכונה שבעצם היו צריכים אלו ואלו ליסע לשם בעצמם, וככל שירבו הנוסעים הרי זה טוב יותר,

וכאמור, שכאשר ניתוסף עוד יהודי, ניתוסף עוד אות בתורה, ומובן, שגם הוספת "אות זעירא" היא דבר חשוב, ועאכו"כ "אות בינונית" ו"אתוון רברבין", ועאכו"כ כאשר נוסעים עדה מישראל, ויותר מ"עדה", וכאשר ניתוסף אור בנקודה אחת, הרי זה מתפשט בכל הסביבה כולה ובכל המדינה כולה, וכאשר מדובר אודות מקום כללי וזמן כללי, הרי זה מתפשט בכל הפרטים התלויים במקום זה ובזמן זה.


122) "היום יום" יג אדר שני. וראה סה"מ תרפ"ט ע' 69. וש"נ.

123) ראה תניא שעהיחוה"א פי"ב.

124) ראה חובת הלבבות שער יחוד המעשה פ"ה. תניא פי"ב (יז, א).

125) תהלים קלט, יב.

126) ראה המשך תער"ב ח"ג ע' א'שמו.

ספר הערכים חב"ד ערך אור ביחס לחושך ע' תקצז. וש"נ.

127) ראה שיחת יום ב' דחג השבועות סל"ה (תורת מנחם – התוועדויות חט"ז ע' 355). וש"נ.

128) סוטה יג, סע"ב.

129) ראה זח"ג רמז, ריש ע"ב (ברע"מ), ובהנסמן בנצו"ז שם.