63

– עד מאה אמה138, ע"ד מ"ש139 "ואולך אתכם קוממיות", מאה אמה140 – שעי"ז הוציאו את משה רבינו, "גואל ראשון הוא גואל אחרון"<116>.

וזהו ענינה של נסיעה זו – שכולם נוסעים יחד עמהם, אלא שזהו באופן שנשתרבבה אמתם, ונמצאים גם הם בהשרבוב, וזכו שנמצאים גם כאן יחד עם השרבוב.

כיון שנמצאים כאן הנוסעים, והעשירי יצטרף אליהם בדרכם – נוסעים הם בשליחות כל הקהל, דהיינו כמה פעמים עשרה מישראל שעוסקים בתורה ומצוות, ולוקחים עמהם את האור ואת המאור, ועי"ז פועלים לא רק דחיית החושך, אלא גם הפיכת החושך לאור.

כ. ואע"פ שלכאורה הרי זו אחריות גדולה ביותר,

הנה לכל לראש ישנו המאמר הידוע141: "וואָס מאָנסטו באַ מיר – מאָן באַ זיך".

ובכל אופן, בנוגע לנתינת כחות – הרי ישנו הכלל "לפום גמלא שיחנא"142, והיינו, שנותנים את הכחות לבצע את השליחות עוד לפני שמטילים את השליחות;

כל מה שנדרש הוא – לנסוע על דעת המשלחים, ואז נעשים כל הענינים כדבעי למהוי בהנוגע להשלוחים, והעיקר – שאז ישנם ההמשכות וההשפעות באופן שלמעלה מהטבע, ובהצלחה מופלגה.

כא. ועוד ענין בנוגע לשליחות זו:

ובהקדים שכ"ק מו"ח אדמו"ר סיפר פעם143 אודות אחד מראשי החסידים של הצמח-צדק, שאמר, שכל הענינים שעושה בהידור מצוה הרי זה כדי שיונח אצלו ענין של חסידות טוב יותר ("ס'זאָל זיך אָפּלייגן בעסער אַ וואָרט חסידות").

וכיון שנקודת העבודה בעקבתא דמשיחא היא הפצת המעיינות חוצה, הרי כל הענינים שנעשים, אפילו עניני קדושה, יש לנצלם באופן


138) ראה תורה שלימה עה"פ (אות מד). וש"נ.

139) בחוקותי כו, יג.

140) ב"ב עה, א. וש"נ.

141) לקו"ד ח"ב רצג, ב. סה"ש תרח"ץ ע' 92. וראה גם מכתב ח' תמוז שנה זו (אגרות-קודש חי"ג ע' רמח), ובהנסמן שם.

142) כתובות סז, רע"א. וש"נ.

143) ראה גם מכתב כ"ט סיון, כ"ה תמוז שנה זו (אגרות-קודש חי"ג ע' ריט, ע' דש). תורת מנחם – התוועדויות ח"ז ס"ע 330. וש"נ.