בס"ד. שיחת אחרון של פסח, ה'תשי"ז.

286

ואילו ההפטרה דאחרון של פסח היא אודות ביאת המשיח: "ויצא חוטר מגזע ישי וגו'"4.

והרי מובן שביאת המשיח הו"ע נעלה הרבה יותר מאשר התחלת הכניסה לארץ – כמ"ש5 "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות", היינו, שהגאולה העתידה היא באופן של "נפלאות" לגבי גאולת מצרים6, שבה נכללת גם הכניסה לארץ שהיא הגמר דיציאת מצרים, שהרי היציאה ממצרים היתה על מנת שתהי' הכניסה ל"ארץ טובה ורחבה"7.

ומעלת אחרון של פסח לגבי שביעי של פסח – מודגשת במ"ש בהפטרת היום "והניף ידו על הנהר וגו'"8, היינו שבהפטרה מדובר אודות בקיעת הנהר שתהי' לעת"ל בביאת המשיח, והרי גדלה מעלת בקיעת הנהר דלעת"ל על בקיעת הים שהיתה בשעת יציאת מצרים, בשביעי של פסח (כדלקמן ס"ד).

ג. ולהעיר:

אע"פ שבהפטרת אחרון של פסח מדובר אודות הגאולה העתידה שהיא נעלית הרבה יותר מגאולת מצרים (כנ"ל), מ"מ, הרי גם אחרון של פסח הוא אחד מימי חג הפסח, שזהו הזמן דיציאת מצרים, ומזה מובן שגם הגאולה העתידה שייכת לגאולת מצרים.

כלומר: הגאולה העתידה אינה ענין בפני עצמו, אלא היא הגמר והשלימות דיציאת מצרים, והיינו, שאמיתית השלימות דיציאת מצרים היא הגאולה העתידה לבוא ע"י משיח צדקנו.

ועפ"ז יובן מה שמצינו שגם הגאולה העתידה תהי' ע"י משה רבינו, שנקרא "גואל ראשון" ו"גואל אחרון"9,

– וכמרומז גם בפסוק "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות", "אראנו, אראך מבעי לי', אלא אראנו ממש למאן דחמי בקדמיתא יחמי לי' תניינות"10, היינו, שפסוק זה נאמר למשה רבינו שהוציא את בנ"י ממצרים, ש"כימי צאתך מארץ מצרים", כמו כן "אראנו נפלאות", שגם הנפלאות של הגאולה העתידה יהיו על ידו –


4) ישעי' יא, א ואילך.

5) מיכה ז, טו.

6) ראה אוה"ת נ"ך עה"פ (ע' תפז). וש"נ.

7) שמות ג, ח. ועוד.

8) ישעי' יא, טו.

9) ראה שמו"ר פ"ד-ו. זח"א רנג, א. שער הפסוקים ויחי מט, יו"ד. תו"א משפטים עה, ב.

10) זח"ב נד, סע"א.