5

פועלת פעולתה, כי, באמירה זו מתגלה הרצון האמיתי שמצד פנימיות הנשמה, שהוא בשלימות אצל כאו"א מישראל.

והמקור לזה בנגלה דתורה – מ"ש הרמב"ם12 בביאור הדין "כופין אותו עד שיאמר רוצה אני", "מאחר שהוא רוצה להיות מישראל ורוצה הוא לעשות כל המצוות ולהתרחק מן העבירות, ויצרו הוא שתקפו, וכיון שהוכה עד שתשש יצרו ואמר רוצה אני . . (ה"ז) לרצונו", כלומר, אמירת "רוצה אני" מועילה [לא בגלל הכפי', כי, רצון שבא ע"י כפי' לא מהני, אלא שפעולת הכפי' היא אך ורק כדי לבטל התגברות יצרו שתקפו, ואז מועילה אמירת "רוצה אני"] מפני שעל ידה מתגלה רצונו האמיתי.

ומזה מובן גם בנוגע לענין התשובה – שכאשר המעשה בפועל הוא כדבעי, וישנה גם בקשת מחילה בדיבור עכ"פ, ה"ז מועיל גם אם לא מכוונים כל הכוונות כדבעי, כיון שבדיבור זה מתגלה הרצון האמיתי שמצד פנימיות הנשמה.

וע"ד המסופר13 שפעם אמר כ"ק אדמו"ר מהר"ש בערב ראש השנה בנוגע להמבואר בחסידות14 שהענין דתקיעת שופר הוא ע"ד הצעקה אבא אבא הצילני: "דער עיקר איז ניט דער אבא נאָר דער צועק" [וכתוצאה מזה הי' בשנה ההיא "אַ שטורעם'דיקער ראש השנה"] – שהצעקה כשלעצמה מספיקה (גם אם חסר בהכוונה דאבא הצילני), כיון שבהצעקה מתגלה פנימיות הנשמה15.

ולהעיר גם מהמבואר במאמרי כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע16 על הפסוק17 "כי נער ישראל ואוהבהו", שאע"פ ש"נער ישראל", "נער" בלבד, שמורה על החסרון בהשגה, מ"מ, "ואוהבהו", מצד עצם הנשמה.

*

ה. (לאחד ששאל בענין טלית-קטן18, שנוהגים ללבשו גם בעת השינה19, האם אין בזה משום בל תוסיף – השיב כ"ק אדמו"ר שליט"א:)

12) הל' גירושין ספ"ב.

13) שיחת ליל ב' דר"ה תש"ד ס"ו (סה"ש תש"ד ס"ע 4 ואילך).

14) ראה המשך וככה תרל"ז פ"ע. סה"מ תרצ"ו ע' 2. תש"ה ע' 1 (סה"ש תש"ה ע' 6).

15) ראה גם לקו"ש ח"ב ס"ע 405 ואילך.

16) ד"ה כי נער ישראל תרס"ו (נדפס בהמשך תרס"ו בהוספות). סה"מ תרע"ח ע' קנט ואילך.

17) הושע יא, א.

18) כנראה, בקשר להמנהג (לאחרי שגומרים סדר תשליך) לנער שולי הט"ק (המו"ל).

19) ראה פס"ד להצ"צ ג, ב. אגרות-קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א ח"ג ע' קד. חי"ח ס"ע תלו.