45

[לא' שביקש עוד משקה באמרו "זייט משפיע בלי הפסק", אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:] גם טיפה אחת יכולה להיות עד אין סוף.

[א' ישב מולו ובכה ורצו הנאספים להוציאו, ואמר:] הניחוהו לנפשו, הוא לא מבלבל את אף א', חבל רק שמבלבל את עצמו.

[כשגברו הדחיפות, אמר:] למה נדחפים?! אין צורך להדחף, הרבי נמצא בכל מקום, ומי שנדחף מראה בכך שהוא מקטני אמנה.

[כשחזרו כמה מהתלמידים שהלכו לבתי כנסיות, שאל כ"ק אדמו"ר שליט"א, האם כולם חזרו כבר. והוסיף לשאול האם קיימו המדובר לעיל (ס"ב) שכל א' מההולכים לבתי כנסיות יביא עמו לכל-הפחות יהודי אחד. והמשיך לדבר אודות ההוכחה והסימן לקיום השליחות באופן ד"שלוחו61 של אדם כמותו"62].

יא. [כ"ק אדמו"ר שליט"א המשיך לדבר אודות הבקשה והדרישה לקיום הברכות וההבטחות דכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, ואמר:]

אצל כ"ק מו"ח אדמו"ר היו זמנים שדעתו לא היתה נוחה מזה שחוזרים ושואלים ומבקשים עוד הפעם, והיו זמנים שלא הי' מקפיד על כך שחוזרים ושואלים ומבקשים עוד הפעם.

הזמן דשמחת תורה בכלל, ובפרט לפני ההקפות, הי' תמיד אצל כ"ק מו"ח אדמו"ר – עת רצון63.

וכיון שכן, הרי, גם אלה ששאלו וביקשו על ענין מסויים כמה פעמים – יכולים עתה לפעול ("אויס-פּועל'ן") קיום הענין.

ולכן, יקחו משקה ויאמרו לרבי לחיים, ויקבלו על עצמם ענין מסויים לחיזוק ההתקשרות, ועי"ז בודאי יפעלו כל הענינים.

***

יב. [לאחרי ההתוועדות עלה כ"ק אדמו"ר שליט"א להיכל כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ לתפלת מעריב והקפות, ואח"כ ערך סעודת יו"ט. בצאתו מהסעודה הורה כ"ק אדמו"ר שליט"א להחסידים שהמשיכו להתוועד בביהכ"נ, ללמוד ברבים השיחה משמחת תורה דאשתקד (שנדפסה בקונטרס שמע"צ – שמח"ת64). לאחרי משך זמן, נכנס כ"ק


61) ברכות לד, ב (במשנה). וש"נ.

62) חסר כל הענין (המו"ל).

63) ראה ספר השיחות תורת שלום ע' 53. אגרות-קודש אדמו"ר מוהריי"צ חי"א ע' קפח.

64) סה"מ תשי"א ע' 94 ואילך. ולאח"ז בסה"ש תש"י ע' 372 ואילך.