47

בלתי מוגה

כ"ק אדמו"ר שליט"א נטל ידיו הק' לסעודה.

א. ידוע – בשם כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע – שלאחרי שמחת תורה מתחיל הענין ד"ויעקב1 הלך לדרכו"2.

– בהמשך וככה3 מובא שהענין ד"ויעקב הלך לדרכו" מתחיל במוצאי יום הכיפורים: "העבודה שאחר התשובה דיום הכיפורים עז"נ ויעקב הלך לדרכו"4,

אלא, שהמדובר שם הוא בענין "ויעקב הלך לדרכו" בנוגע לעבודה בעניני התומ"צ, כי, ביום הכיפורים נעשית הסליחה ומחילה על העוונות דכל השנה, ולאח"ז מתחילה ההליכה "בדרך התורה והמצוות להיות בבחי' סור מרע ועשה טוב",

ואילו הענין ד"ויעקב הלך לדרכו" בנוגע לעבודה בעניני העולם, עובדין דחול – מתחיל לאחרי כללות העבודה דמועדי חודש תשרי,

כי, גם העבודה שלאחרי יום הכיפורים [החל מד' הימים שבין יום הכיפורים לסוכות (שהם כנגד ד' אותיות שם הוי'5), ועאכו"כ חג הסוכות, שמיני עצרת ושמחת תורה] היא בעניני קדושה, תורה ומצוותי',

[ומהחילוקים שביניהם – שהעבודה דראש השנה ויום הכיפורים שייכת לתיקון והשלמת עניני העבודה דשנה שעברה, הן בנוגע לקבלת עול, ענינו של ראש השנה, והן בנוגע לסליחה ומחילה, ענינו של יום הכיפורים, ואילו העבודה ממוצאי יום הכיפורים עד לאחרי שמחת תורה, היא התחלת העבודה דהשנה החדשה],

1) לשון הכתוב – ויצא לב, ב.

2) ראה אגרות-קודש אדמו"ר מוהריי"צ ח"א ע' קצד: "וכן הי' נוהג הוד כ"ק אאמו"ר . . אחרי הסעודה הגדולה (דשמח"ת) . . הי' מתחיל לומר הנה עתה הגיע עת ויעקב הלך לדרכו כו'". וראה סה"מ תשי"א ע' 240. סה"ש תרצ"ו ע' 43. וש"נ.

3) תרל"ז – רפצ"ו.

4) ושם: "כמ"ש מזה בד"ה כתפוח בעצי היער (רש"פ)"*.

5) סה"מ תשי"א ע' 42. וראה ספר פוקח עורים (מאמרי אדהאמ"צ קונטרסים ע' תנד). סה"ש תרפ"ט ע' 25. וש"נ.

*
) הנחת ר' שלמה פריידעס ממאמרו של אדמו"ר הזקן בשנת תקע"א (וראה אוה"ת שה"ש (כרך א) ע' קפח ואילך. וראה גם ד"ה זה דש"פ נצבים תשי"ד (סה"מ תשי"ד ע' 177 ואילך)).