53

בלתי מוגה

צריכים להנהיג שהאברכים ("יונגעלייט") ילבשו בשבת וביו"ט "זיידענע זופּיצעס", ויישר-כחם של אלה שיעשו כן.

ענין זה (שבגדי שבת ויו"ט צריכים להיות של משי) מובא גם במאמר של כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע1.

ובכלל, צריכה להיות ההנהגה באופן של "ונפלינו"2 (כלשונו של כ"ק מו"ח אדמו"ר3), דבר שמתבטא גם בכך שלובשים בשבת וביו"ט "זיידענע זופּיצעס".

– תמיהני על חסידים כמו פלוני ופלוני שאינם לובשים בשבת וביו"ט "זיידענע זופּיצעס". הסיבה לכך, כפי הנראה, היא, מפני מצב העניות שהי' ברוסיא, שלא היתה באפשרותם ללבוש "זיידענע זופּיצעס".

ובכל אופן, הגיע הזמן שיתחילו ללבוש "זיידענע זופּיצעס", ובמשך הזמן תקבע הנהגה זו אצל כולם – שכל האברכים ילבשו בשבת וביו"ט "זיידענע זופּיצעס"4.

**********

1) סה"מ תרס"ב ס"ע רלא ואילך. אעת"ר ס"ע שכח (בהוצאת תשמ"ט ס"ע רמז) ואילך. המשך תער"ב ח"ב ס"ע תתעב ואילך.

2) תשא לג, טז. וראה גם תורת מנחם – התוועדויות ח"א ע' 41. לקו"ש ח"ט ס"ע 344.

3) סה"ש תרצ"ט ע' 349. תש"ה ס"ע 72 ואילך.

4) והוסיף (בחיוך): אע"פ שאני בעצמי לובש עדיין (בימות החול) "פּינדזשאַק" (חליפה קצרה).

*
) בהתוועדות דשמח"ת הורה לו כ"ק אדמו"ר שליט"א לפשוט את ה"סירטוק" ולחזור וללבשו הפוך (כשצידו החיצוני כלפי פנים). למחרתו, באסרו-חג, שאל אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א לפשר הדבר, האם זה מפני שאינו ראוי ללבוש בגד משי? והשיב לו כ"ק אדמו"ר שליט"א, שהכוונה היתה לעוררו שתהי' ניכרת עליו האווירה של שמחת-תורה... ואילו בנוגע לבגדי משי, הרי אדרבה כו', כבפנים (המו"ל).