82

א. יום השבת כולל את כל ימי השבוע הבא. – לפעמים מצינו שיום השבת כולל רק את ג' הימים הראשונים, ואילו ג' הימים שלאח"ז שייכים ליום השבת שלאחריהם1, ולפעמים מצינו שיום השבת כולל את כל ימי השבוע הבא2.

וע"פ האמור שיום השבת כולל כל ימי השבוע, נמצא, שביום השבת זה נכלל גם ראש חודש כסלו3.

ב. הטעם שנקרא "ראש חודש" ולא "תחלת החודש", הוא, כמו הטעם בנוגע לראש השנה, שנקרא "ראש השנה", ולא "תחלת השנה":

מבואר בחסידות4 ש"ראש השנה" הוא לא רק תחלת השנה, אלא גם ה"ראש" של השנה, כי, כמו שהראש כולל תחילה את החיות של כל האברים, וגם לאחרי שחיות האברים נמשך מהראש ה"ה קשור עדיין עם החיות של הראש והמוח5, כך כולל ראש השנה את החיות של כל ימי השנה, וגם לאחרי המשכתם צריכים להיות קשורים עם הראש שלהם – ראש השנה.

וענינו בעבודה – שבמשך כל השנה צריכה להיות ניכרת ("עס דאַרף זיך הערן") ההתעוררות שהיתה אצלו בראש השנה, ובפרט בהענין דקבלת עול, ענינו העיקרי של ר"ה – "מצות היום בשופר"6, שענינו קבלת מלכותו ית', כמארז"ל7 "אמרו לפני בר"ה כו' מלכיות כדי שתמליכוני עליכם כו' ובמה בשופר", ובאופן ש"תהא אימתו עליך"8.

ועד"ז בנוגע לראש חודש – שהוא לא רק תחלת החודש, אלא

1) ראה פסחים קו, סע"א.

2) ראה זח"ב סג, ב. פח, א.

3) בשנה זו חל ר"ח כסלו ביום ששי (המו"ל).

4) ראה לקו"ת תבוא מא, ג. נצבים מז, א-ב. דרושי ר"ה נח, א-ב. עט"ר שער ר"ה בתחלתו. מאמרי ר"ה דשנת תש"א (סה"מ תש"א ע' 1); תש"ב (סה"מ תש"ב ע' 10). ועוד.

5) ראה תניא פ"ב ופנ"א. וראה גם לקו"ת נצבים ור"ה שם. עט"ר שם.

6) ר"ה כו, ב (במשנה). שם כז, א.

7) שם טז, סע"א. וש"נ.

8) סנהדרין כב, א (במשנה). וש"נ.