97

דברי כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ באגרתו על דבר חובת כל בני ישראל בלימוד תורת החסידות אין נזקקים לביאור נוסף. מובנת ג"כ שייכות ההתעוררות ללימוד דא"ח ליום יט כסלו, באשר יום זה הוא ראש השנה לחסידות1, והוא "מסוגל להתחזק ולהתעודד בלימוד התורה הנגלית ודא"ח, להתמסר לעבודת התפלה ולהתעורר לבירור וזיכוך המדות שעפ"י חסידות ואהבת רעים עד בלי גבול"2.

ומובנת עוד יותר שייכות הפצת לימוד הדא"ח בכל החוגים של אחינו בני ישראל יחיו לענין דיט כסלו – ע"פ דברי כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע, אשר "העיקר של יפוצו מעינותיך חוצה3 התחיל לאחרי פטרבורג. לפני [שהיתה תורת ה]חסידות, לא כל יהודי יכל להשיג אלקות. נוסף לזה היו צריכים שיהי' נשמה גבוה. או, למי שלא היתה נשמה גבוה, אז עי"ז שהוא תיקן את כל הענינים שצריכים תיקון וזיכך את עצמו. חסידות פעלה, שכל יהודי יהי' בכחו להבין ענין אלקי ולהשיגו [על בוריו]. זה התחיל בעיקר לאחרי פטרבורג דוקא. כי אחרי פטרבורג הוא (כ"ק אדמו"ר הזקן) נתעלה במדרי' יותר גבוה"4.

***

1) ראה עד"ז מבוא לקונטרס ומעין ע' 15 – 18, 24 – 26.

2) מכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ בקונטרס י"ט כסלו תש"ח (קונטרס נב [סה"מ תש"ח ע' 79. אגרות-קודש שלו ח"ח ע' שכח ואילך]).

3) לשון מענה המשיח אז יבוא – הובא מהבעש"ט באגרתו הידועה ע"ד עליית הנשמה שלו בראש השנה שנת תק"ז (נדפסה בסוף הס' בן פורת יוסף. בס' מכתבים מהבעש"ט ז"ל ותלמידיו (לבוב, תרפ"ג. וכותב המו"ל שהעתיקה מן המכתב – כת"י חתנו של הבעש"ט הרה"צ וכו' ר' יחיאל – החתום בעצם כי"ק של הבעש"ט). בס' גנזי נסתרות (ירות"ו תרפ"ד) ח"א סימן סה. בס' בעש"ט (לודז, תרח"ץ פ' נח הגהה יג). – וחלק ממנה בתחלת ס' כתר שם טוב. וס' לקוטי אמרים להה"מ ממעזריטש).

4) שיחת יט כסלו תרס"ח ([ספר השיחות] תורת שלום ע' 98) והועתק כאן בקיצור לשון. עיי"ש.

נדפסה בסה"מ תשי"א ע' 134. לקו"ש ח"י ע' 243. אגרות-קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א ח"ד אגרת תתטו.

באגרתו: אגרות-קודש שלו ח"י אגרת ג'תרלו.

תורת שלום: בדפוסים החדשים ע' 112.