110

ברוקלין, נ.י.

אל אנ"ש, ואל כל חובבי תורה

אשר בכל אתר ואתר

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

הולך וקרב היום יום בשורה, יום ג' תשעה עשר בכסלו, הוא היום אשר בו יצאה לאור צדקת כ"ק אדמו"ר הזקן – (בעל התניא והשו"ע) – ואתו עמו צדקת תורת החסידות – תורת חסידות חב"ד ותורת החסידות הכללית.

כ"ק מו"ח אדמו"ר כותב – במכתבו מיו"ד כסלו ה'תש"י, שני חדשים לפני יום ההסתלקות – אשר "לימוד תורת החסידות אינו ענין השייך רק לאיזה מפלגה שהיא, אלא חובת לימודה מוטלת על כללות בני ישראל יחיו בכלל, ועל בני תורה בפרט". וחובה על אנ"ש – ההתעסקות בהפצת לימוד דא"ח. והתעסקות – פירושה השתדלות שאינה פוסקת ובאופן שבכל עניניו – גם הצדדיים – מתכוון להשגת מטרה זו "כמו במסחר ה"ה עסוק כל היום בזה לאו דוקא בעת שהוא עסוק בגוף ועצם העסק, לפי שהענין נוגע לו ביותר. אַז ער איז אָנגעטאָן אין דעם בכל שעה ובכל זמן".

ובמק"א יבאר בארוכה, איך כי התנאי, אשר יפוצו מעינותיך – של כ"ק הבעש"ט – חוצה הוא הקדמה הכנה וכלי לביאת המשיח.