113

בלתי מוגה

א. ידוע שכל הענינים דלמטה יש להם שורש למעלה וממנו נשתלשלו למטה, כמאמר "עביד קוב"ה עלמא תתאה כגוונא דעלמא עילאה"1, ו"מלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעא"2. ומזה מובן גם בנוגע להמאסר והגאולה של רבינו הזקן, בעל התניא והשו"ע – שעל זה נקבע י"ט כסלו למועד תמידי3 (עד ביאת המשיח, וגם לאח"ז) – שהסיבה העיקרית לכך היא מפני שענינים אלה היו למעלה, ומזה נשתלשלו גם למטה.

ובהקדם הסיפור4 שבעת ישיבת רבינו הזקן במאסר במבצר הפטרופבלי ("פּעטראָפּאָוועלסק'ן קרעפּאָסט"), באו אצלו פעם אחת רבותיו, רבו המגיד, ורבי רבו הבעש"ט, מעלמא דקשוט,

– ויש להוסיף, שבואם הי' בהתלבשות בגופים. – כ"ק מו"ח אדמו"ר ביקר פעם במקום מיוחד זה5, וכשחזר משם, שאל אותו אביו, כ"ק אדנ"ע, האם מדור זה מכיל מקום לשלשה אנשים! שאלה זו מוכיחה שבואם הי' בהתלבשות בגופים. וידוע6 שהתגלות הנשמה כפי שבאה בהתלבשות בגוף הוא גילוי נעלה יותר מאשר התגלות הנשמה ללא גוף –

ובין חילופי הדברים (אריכות הדיבור) שהיו ביניהם, שאל אצלם רבינו הזקן מהי סיבת ישיבתו במאסר? והשיבו לו, שנתחזק עליו הקטרוג על כך שמגלה דברי חסידות – רזי תורה, כתרו של מלך – ברבים, ושאל אצלם כיצד יתנהג לאחר שיצא מהמאסר, האם לשנות או להמשיך דרכו בגילוי החסידות ברבים? והשיבו לו, שכיון שהתחיל לגלות חסידות ברבים, עליו להמשיך ולהוסיף עוד יותר.

ונמצא, שסיבת המאסר למטה היתה כתוצאה מהקטרוג שהי'

1) זח"א לח, א. רה, ב.

2) ברכות נח, א. זהר ח"א קצז, רע"א. ח"ג קעו, ב.

3) שיחת י"ט כסלו תרצ"ג ס"ט (לקו"ד ח"א יט, סע"ב). נת' בלקו"ש ח"ה ע' 172 ואילך.

4) בית רבי ח"א פט"ז (בהערה). נת' בלקו"ש ח"ל ע' 170 ואילך.

5) ראה שיחת י"ט כסלו תרצ"ב (לקו"ד ח"ד תשנ, סע"א).

6) ראה המשך תרס"ו ע' קעח. ובכ"מ.