8

אליו או גם רק שייכים אליו, הנה זהו ההתקשרות אליו ע"י לימוד תורתו, הליכה בדרך ישרה אשר הורנו וכו' – כאשר נתבאר זה כמה פעמים.

וזהו כן הכשרה וסיוע למילוי הברכה, אשר בה הי' מברך כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ את הבאים אליו לבקש ברכה בערב יוהכ"פ אחר חצות. וזה לשונו6:

השי"ת7 יתן חתימה וגמר חתימה טובה, שנה טובה ומתוקה בגשמיות ורוחניות, לעשות בתורה ועבודה. אלו שיש להם ב"ב יעזור השי"ת שיהי' להם נחת מהם, ופרנסה בהרחבה. אלו שצריכים לבנות בית, יעזור להם השי"ת בגשמיות ורוחניות.

מנחם מענדל בן חנה שניאורסאהן

ערב שבת תשובה, ה'תשי"א

ברוקלין, נ.י.

6) בשנת תש"ז [סה"ש תש"ז ע' 64]. בשנת תש"ח [סה"ש תש"ח ע' 166] הי' לשון הברכה [בתרגום מאידית]: השי"ת יעורר בהתעוררות תשובה אמיתית מתוך פנימיות ונקודת הלב, שתהי' שנת אורה שנת תורה שנת עבודה.

7) להלן – בתרגום מאידית.