170

בלתי מוגה

א. כ"ק מו"ח אדמו"ר השתדל בחיזוק והפצת תקנת רבינו הזקן לסדר חלוקת הש"ס1, וסיפר2, שפעם היו נוהגים לסדר חלוקת הש"ס בי"ט כסלו, אבל משנת תרס"ג ואילך היו מסדרים חלוקת הש"ס בכ"ד טבת, מפני אפס הפנאי בי"ט כסלו.

ויש לבאר הקשר והשייכות שבין י"ט כסלו לכ"ד טבת – שבשניהם הי' ענין של יציאה ממאסר: בי"ט כסלו – היציאה מהמאסר בפטרבורג, ובכ"ד טבת – יציאת הנשמה מ"מאסר" הגוף.

ובכ"ד טבת גופא מסדרים חלוקת הש"ס (לא בליל כ"ד טבת, אלא) במוצאי כ"ד טבת, כי, לפני חלוקת הש"ס מחדש צריכים לסיים לימוד הש"ס שחילקו בשנה שעברה, וכיון שיתכן שישנם כאלה שלא הספיקו לסיים את המסכת שעלתה בחלקם, דבר שיכול לגרום חסרון וגרעון ח"ו (לא רק בנוגע ללימוד שלהם, אלא) גם בכללות הלימוד של כל המשתתפים בחלוקת הש"ס, לכן, נותנים להם עוד כ"ד שעות על מנת להשלים הלימוד, ודוחים למוצאי היום את חלוקת הש"ס מחדש לקראת השנה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה אמן.

וע"פ מנהג ישראל בסיום מסכת (ועאכו"כ בנדו"ד – סיום כל המסכתות שבש"ס) לומר "הדרן" – אומר עתה (לפני או לאחרי חלוקת הש"ס) גם "הדרן".

– גם בשנה שעברה נערך סיום ואמרתי "הדרן"3, ובהסיום בשנה זו אומר ה"הדרן" (לא בענין שנאמר אז, אלא) בענין אחר, שמא ישנם כאלה שזוכרים את ה"הדרן" שנאמר בשנה שעברה, (והוסיף בחיוך:) ומה גם שיתכן שיפריכו את הדברים שיאמרו ב"הדרן", ובמילא, לא כדאי לומר אותו "הדרן" שנאמר בשנה שעברה, שאז לוקחים "סיכון" על שני

1) תניא (קו"א) קסג, א. וראה בארוכה קונטרס ע"ד חלוקת הש"ס בי"ט כסלו (תורת מנחם – הדרנים על הרמב"ם וש"ס ע' תסג ואילך. התוועדויות תשנ"ב ח"א ע' 431 ואילך).

2) ראה בקונטרס שי"ל ליום כ"ד טבת שנה זו בסופו (לקו"ד ח"ד תקצח, א).

3) נדפס ב"רשימות" חוברת יב ע' 36 ואילך. וראה גם ספר ימי בראשית ס"ע 51 ואילך.