בס"ד. ערב יום הכיפורים, ה'תשי"א.

9

– בעת נתינת "לעקאַח" –

בלתי מוגה

כ"ק מו"ח אדמו"ר סיפר1: הבעש"ט הי' אומר שנתינת לעקאַח בערב יום הכיפורים הוא מנהג עתיק2, ובעת נתינת הלעקאַח הי' נוהג לומר "איך גיב דיר לעקאַח און דער אויבערשטער זאָל דיר געבן אַ גוט יאָר", ואאמו"ר (אדמו"ר מהורש"ב נ"ע) הי' מוסיף "אַ זיס יאָר".

[לכמה מאנ"ש הוסיף כ"ק אדמו"ר שליט"א גם ברכות פרטיות]3.

**********

1) ר"ד ערב יום הכיפורים (בבוקר) תש"ז (סה"ש תש"ז ע' 64). וראה "רשימות" חוברת יד ריש ע' 16. סה"ש ה'ש"ת ע' 11. תש"ה ע' 21.

2) ראה אלף המגן למטה אפרים סתר"ד סקל"ח. ס' טעמי המנהגים ריש ע' שכז. ס' המנהגים חב"ד ע' 58.

3) לאחד מאנ"ש שנכנס לבקש לעקאַח במוצאי יום הכיפורים – אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א: עכשיו אין זה הזמן להענין דנתינת לעקאַח שבערב יום הכיפורים, אבל אעפ"כ (כ"ק אדמו"ר שליט"א נתן לו חתיכת לעקאַח, ואמר) הא לך, "פּאַשען זיך"... על כל השנה.

לאלה מאנ"ש שלא הספיקו לקבל "לעקאַח" בערב יום הכיפורים, נתן כ"ק אדמו"ר שליט"א "לעקאַח" בהושענא רבה (או בשמיני עצרת), ובירכם בהנוסח דערב יום הכיפורים.