204

א. ידוע שישנם חילוקים בין השנה הראשונה לההסתלקות להזמן שלאח"ז, ומהם, ש"כל י"ב חודש . . נשמתו עולה ויורדת, לאחר י"ב חודש . . נשמתו עולה ושוב אינה יורדת"1, היינו, שאינו נמצא למטה כמקודם.

ואף שחילוק זה הוא אצל כל ישראל, הן אצל יהודים פשוטים, הן אצל גדולי ישראל, וגם אצל נשיאי ישראל, מ"מ, מצד גודל מעלת הצדיקים – צדיק גוזר והקב"ה מקיים2, ויתירה מזה, הקב"ה גוזר וצדיק מבטל3, ועד שצדיקים יכולים לפעול שינוי במעשה בראשיתא – יכולים הם לשנות כלל זה בהתאם לרצונם.

כלל זה (ש"לאחר י"ב חודש . . נשמתו עולה ושוב אינה יורדת") הוא אצל מי שאינו בעל-הבית על עולם ומלואו, משא"כ צדיקים שנמסרו להם מפתחות של חי', גשמים ותחיית המתים [מפתחות כאלו ששנים מהם בבת-אחת אינם נמסרים לאחד4, ואעפ"כ ראינו שלצדיקים נמסרים גם מפתחות אלו בבת-אחתב], והם בעלי-בתים על הכל, הרי עאכו"כ שיכולים לבחור לעצמם את מקומם, להיות היכן שמוצאים לנכון שכך טוב יותר.

ב. ובנוגע לכ"ק מו"ח אדמו"ר – בודאי שגם עתה רצונו להיות כאן, יחד אתנו:

1) שבת קנב, סע"ב ואילך.

2) תענית כג, א. זח"ב טו, א.

3) שבת סג, א. וש"נ. זהר ח"א יו"ד, רע"א. ח"ב שם.

א) וכל זה מודגש עוד יותר לאחר ההסתלקות – כמארז"ל (חולין ז, ב. וש"נ) "גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהן".

4) ראה סנהדרין בסופה: "יאמרו שתים ביד תלמיד ואחת ביד הרב".

ב) ובנוגע לתירוץ הקושיא בזה – לא נוגע כאן הפלפול ע"פ נגלה*.

*
) ענין זה נתבאר בארוכה בשיחת י"ב תמוז שנה זו סל"ה ואילך (תורת מנחם – התוועדויות ח"ג ע' 214 ואילך)המו"ל.