217

היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך1, ומביא בזה כ"ק מו"ח אדמו"ר (במאמרו2 המשך למאמר דהסתלקות) ב' פירושים דלכאורה הם הפכים. פי' א'3 דגנים היינו4 עוה"ז ויושבת בגנים קאי על כנסת ישראל הנפוצה בגולה רועה בגנים של אחרים, מ"מ כשיושבת בבתי כנסיות ובתי מדרשות, הנה חברים שהם מלאכי השרת, שנקראים חברים מפני שאין בהם לא קנאה לא שנאה ולא תחרות, מקשיבים לקולך. ופי' הב'5 הוא דגנים קאי על ג"ע6. ואף שיש בזה כמה מדריגות לאין קץ אך בכללות נחלקים לב' מדרי' ג"ע התחתון וג"ע העליון7, וחברים מקשיבים היינו הנשמות שבג"ע שנק' חברים כמו שמבאר במאמר המוסגר8 דלפעמים נשמהא) מנשמה נאצלת כו'. ויש לומר הדיוק בזה, דמשמיענו אשר שייכות הנשמות זל"ז אין זה סתם שייכות אלא נשמה מנשמה נאצלת, ופי' ענין אצי' נת"ל (בד"ה באתי לגני9) שהוא גילוי

1) שה"ש ח, יג.

2) ד"ה היושבת בגנים ה'שי"ת (סה"מ ה'שי"ת ע' 119).

3) סה"מ ה'שי"ת שם.

4) שהש"ר ופרש"י עה"פ.

5) סה"מ ה'שי"ת שם ס"ע 124 ואילך.

6) זהר ח"א עז, ב. צב, א. ח"ב מו, א (ובמקדש מלך שם). ח"ג יג, א. ריג, א. ד"ה היושבת בגנים באוה"ת שה"ש ח"ב ע' תשסה-ו. ע' תשעט. ועוד.

7) ראה תו"א תצוה פא, ריש ע"ג. ובכ"מ.

8) פרק י (סה"מ ה'שי"ת שם ע' 125).

9) פ"ד (לעיל ע' 196) ואילך.