248

בלתי מוגה

(לאחרי התפלה אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א להחתן שעלה לתורה:)

בפרשת השבוע מדובר אודות נדבת המשכן, "זהב וכסף ונחושת וגו'"1, שהם אמנם דברים גשמיים, אבל, על ידם נעשה בית להשראת שכינתו ית', "ושכנתי בתוכם"2.

ודוגמתו בחייו הפרטיים דכאו"א מישראל – שכאשר בונה בית בישראל, "בנין עדי עד", צריך ליקח דברים גשמיים ולעשות מהם משכן ומקדש לה'3.

**********

1) כה, ג.

2) שם, ח.

3) לשלימות הענין – ראה ר"ד בעת קבלת-פנים ז' אדר ראשון (לקמן ע' 249 ואילך).