בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א ערב יום הכיפורים, לפני כל נדרי, ה'תשי"א.

10

בלתי מוגה

יתן השי"ת שתהי' לכאו"א התעוררות תשובה אמיתית, חתימה וגמר חתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, בגשמיות וברוחניות.

אמרו חז"ל1 "מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה", ומבאר כ"ק מו"ח אדמו"ר בהמאמר2, ש"מזונותיו" לשון רבים, כולל מזון רוחני ומזון גשמי.

ויה"ר שתהי' המשכת המזונות – מזון רוחני ומזון גשמי – ללא העלמות והסתרים, בטוב הנראה והנגלה.

[בעת הסעודה דמוצאי יום הכיפורים דיבר כ"ק אדמו"ר שליט"א אודות המעלה דבעלי תשובה, והזכיר המאמר3 שהקב"ה אוהב רשעים. וסיים, שבמוצאי יום הכיפורים הכל מתוקן ומסודר4 ("אַלץ איז אין אָרדענונג")].

**********

1) ביצה טז, רע"א.

2) שי"ל בקונטרס שבת תשובה-מוצאי יום הכיפורים שנה זו (סה"מ תשי"א ע' 34).

3) מדרש פליאה – הובא בשבט מוסר רפל"ז. דובב שפתי ישנים בתחלתו. וראה גם תומר דבורה פ"ב. סה"ש קיץ ה'ש"ת ריש ע' 117 (וראה גם אגרות-קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א ח"ב ע' קסו).

4) ראה מפרשי המשנה כריתות פ"ו מ"ג.