252

בלתי מוגה

א. (דובר אודות התענית ביום החתונה שחל בפורים קטן, ואמר האדמו"ר מקאָפּישניץ שנהוג אצלם שאין מתענים1, אבל כיון שכ"ק אדמו"ר שליט"א הורה להחתן להתענות, לא אמר מאומה. ובהמשך לזה אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:)

כ"ק מו"ח אדמו"ר הי' נוהג להתענות גם בעצמו ביום החתונה של בנותיו, והי' משלים התענית2.

בחתונת בתו הצעירה3 התאחר מאד זמן החופה (בגלל א' המוזמנים שכ"ק מו"ח אדמו"ר המתין לבואו)4, ואעפ"כ, המשיך כ"ק מו"ח אדמו"ר לישב בתענית עד אחרי החופה.

*

ב. בחגיגת הבר-מצוה של נכד כ"ק מו"ח אדמו"ר, לא הפסיקו את חתן הבר-מצוה באמצע חזרת המאמר חסידות, בנוכחות כ"ק מו"ח אדמו"ר. ואח"כ אמר כ"ק מו"ח אדמו"ר, שכיון שמנהג פולין הוא שמפסיקים את חתן הבר-מצוה, יתחיל חתן הבר-מצוה עוד הפעם, ואז יפסיקוהו, כמנהג פולין5.

*

ג. איתא בספרים6 שטבעת נישואין צריכה להיות כמו סמ"ך וכמו מ"ם – עגולה (כסמ"ך) מבפנים, ומרובעת (כמ"ם) מבחוץ. וע"פ קבלה

1) ראה אנציק' תלמודית ע' חו"כ ס"ב (כרך יח ע' שכב). וש"נ.

2) ראה מג"א או"ח ר"ס תקעג. ליקוטי הוראות מנהגים וביאורים בעניני שידוכים ונישואין (קה"ת תשנ"ב) ח"ג ס"ז-ח. וש"נ.

3) הרבנית מרת שיינא, עם בעלה הרב מנחם מענדל הכהן האָרנשטיין הי"ד – ביום ג' יו"ד סיון תרצ"ב, בעיר לאַנדוואַרוב שבמדינת פולין (המו"ל).

4) הרה"ג ר' חיים עוזר גראדזענסקי (ראה "רשימות" חוברת נז ע' 20).

5) ראה סה"ש תרצ"ו ע' 112. וראה גם ליקוטי הוראות כו' הנ"ל שם סי"ג-ז. וש"נ.

6) זהר חי בהקדמת הזהר (ד, א. כ, ד). דרכי חיים ושלום (להרה"צ כו' ממונקאַטש) סתתרמ"ח.