253

יש לקדש בטבעת של כסף7. אבל אעפ"כ, המנהג בפועל לקדש בטבעת עגולה (גם מבחוץ), ומזהב דוקא7.

*

ד. בהשייכות דנישואין למתן-תורה – מצינו ב' אופנים8: (א) הקב"ה נקרא חתן וכנס"י נקראת כלה, ע"ש המשכת והשפעת התורה לישראל, (ב) בנ"י נקראים חתן והתורה נקראת כלה, ע"ש שבנ"י משפיעים ומוסיפים בתורה.

ושניהם אמת, שבתחילה ישנה השפעת התורה לישראל, ואח"כ משפיעים בנ"י ומוסיפים בתורה.

ויש לומר, שב' ענינים אלה מתאימים לב' הענינים דמתנה ויגיעה שבתורה9:

מצינו שהתורה ניתנה במתנה10, שאין צריכים להתייגע על זה, ולאידך, מצינו שאי אפשר להשיג התורה אלא ע"י יגיעה דוקא11.

וההסברה בזה – שבתחילה ישנו ענין המתנה שבתורה, שמקבל מה שנותנים לו מן המוכן (החל מהענינים שהאם מלמדת את התינוק), ולאח"ז ניתוסף גם ענין היגיעה שבתורה, שעי"ז ביכלתו להשיג ענינים כאלה שאינו יכול להשיגם לפנ"ז באופן של מתנה12.

**********

7) ראה הנסמן בספר הנישואין כהלכתם (ירושלים תשד"מ) פ"ז ס"ו. ליקוטי הוראות כו' הנ"ל שם סל"ה-ו. וש"נ.

8) ראה לקו"ת ברכה צג, סע"ד ואילך. וש"נ.

9) ראה סה"מ מלוקט ח"א ע' רכז ואילך. לקו"ש חי"ג ע' 115 ואילך. וש"נ.

10) ראה ברכות ה, א. נדרים נה, א.

11) ראה מגילה ו, רע"ב.

12) ולהעיר מהסיפור הידוע שהצ"צ לא רצה לקבל מרבינו הזקן עניני תורה במתנה בגלל שרצה להגיע אליהם ביגיעת עצמו, ולאחרי כו"כ שנים, כשהוסיף חכמה על חכמתו, התחרט על זה, באמרו, שהי' יכול לנצל את יגיעתו בתורה (בהוספה על הענינים שהי' מקבל במתנה) על ענינים נעלים יותר (ראה לקו"ש חט"ו ע' 81).