ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

282

לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת ימי הפורים, ה'תשי"א

בבקשה להתוועד בפורים וגם בשבת בהתעוררות מיוחדת לעבודה בחינוך ביראת שמים.

בברכת פורים שמח,

מנחם שניאורסאהן


28) ראה רמב"ם הל' תמורה בסופן.

29) ברשימה נוספת, שאמר שיש חקירה בנוגע לאמירת תחנון אחר הברית, כאשר הסנדק נמצא במקום אחר (ראה ס' לקט הקמח החדש או"ח סימן קלא סקל"ט ואילך. וש"נ), ולכן הורה שיתפללו מנחה מיד.