258

ולהבין שייכות ענין זה למשה רעיא מהימנא דוקא, אשר לו נאמר, כי תשא את ראש, זה יתנו גו' מחה"ש, הנה נק' הוא רע"מ ע"ש שרועה את האמונה זן ומפרנס אותה. כי אמונה מצ"ע יכולה להיות בדרך מקיף, וגנבא אפום מחתרתא ר"ק1, ובדקות אפשר למצוא בכאו"א בבעלי עסק שאף שמאמין שהוא הנותן לך כח גו', בכ"ז מתעמק בתחבולות שהם מבלבלים אותו מתו"ע2 ושיעורים הקבועים גם לב"ע3, שה"ז דבר והיפוכו. וכן ביושבי אוהל שמאמין שזהו חכ' ורצונו של הק', וכשמצליח בלימודו ועושה חיל ה"ז מתפאר בזה ואצ"ל כשלומד ע"מ זה, ובמילא לפעמים יטה את הענין ובלבד שידו תהי' על העליונה. ולכן צריך להמשיך את האמונה בפנימיות בכחות נפשו שיתנהגו בפועל מתאים לאמונתו. וזהו נעשה דוקא ע"י התבוננתו אליבא דנפשא ויתקע מח' בחוזק כדי שהתולדה מזה לא יהיו דמיונות שוא.

ובמה היא ההתבוננות, הנה ידוע החילוק באמונה הבאה ע"י חכ' החקירה והיא אמונת חסידי או"ה, ואמונת בנ"י. ממכ"ע וסוכ"ע. חיות המתלבש ונפרט לפרטים, ובמילא העולם מציאות אלא שבטל הוא להחיות המתלבש בתוכו, שם אלקים. סוכ"ע מקיף כללי למעל' מהטו"ד ומהתחלקות, אמונת בנ"י. וזהו ג"כ הטעם שלא נזהרו על השתוף.

**********

1) = רחמנא קריא.

2) = מתורה ועבודה.

3) = לבעלי עסק.